Planerat VA-ledningsarbete i Skolgränd, Härnösand

Härnösand Energi & Miljö AB avser att bygga om befintliga VA-ledningar i Skolgränd. VA-ombyggnaden avser ren-, spill- och dagvattenledningar. Preliminär byggstart under november 2019. Byggtid cirka en månad.

I och med ombyggnaden av huvudledningarna i gatan kommer även servisledningar att byggas om fram till förbindelsepunkt (FP) strax utanför fastighetsgräns. I förekommande fall sätts ny servisventil (SV), ny rensbrunn för dagvatten (DRB) samt ny rensbrunn för spillvatten (SRB).

När vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.

Har Ni några frågor angående VA-ombyggnaden, kontakta Håkan Öhman tel. 0611-55 75 73.