Komplettering av tillståndsansökan

I april 2013 lämnade HEMAB in tillståndsansökan till Länsstyrelsen i Västernorrland för planerad vindkraftsanläggning vid Spjutåsberget. Efter att Länsstyrelsen studerat handlingarna och skickat dem på remiss till samhällsförvaltningen, Härnösands kommun, mottog HEMAB ett föreläggande om komplettering av ansökningshandlingarna i juli 2013.

Kompletteringskraven rörde fem olika delområden; Naturmiljö, Anslutningsvägar, Riksintressen, Elnät och Kringverksamheter. HEMAB har därefter sammanställt kompletterande dokumentation vilket lämnades in till Länsstyrelsen 2013-09-20, enligt överenskommelse.

De dokument som utgjort kompletterande handlingar finns att tillgå här intill.