Frågor och svar

Kan man dricka varmvattnet direkt ur kranen?

Nej, det bör man inte göra. Det är bara kallvatten som klassas som livsmedel och som måste klara de gränsvärden för dricksvatten som är uppsatta av Livsmedelsverket. Kallvattnet genomgår därför regelbunden provtagning och kontroll. Varmvattnet däremot kontrolleras inte och bör inte användas till dryck eller matlagning. Varmvatten kan ibland innehålla höga halter bakterier och koppar (Cu). Varmvatten produceras lokalt i fastigheten med hjälp av varmvattenberedare.

Till vem vänder jag mig med synpunkter på dricksvattnet?

Om du har frågor eller synpunkter angående dricksvattnet, kan du vända dig direkt till oss. Du kan också vända dig till Härnösands kommun, de är vår tillsynsmyndighet för dricksvatten.

Vilken hårdhet har vattnet där jag bor?

Vattnets hårdhet mäts oftast i tyska grader (dH). I Härnösand är vattnets hårdhet cirka 5 dH. 

Mjukt eller hårt vatten - är det en hälsofråga?

Flera undersökningar tyder på ett samband mellan hårt vatten och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. En av de senaste utförda undersökningarna tyder på att det är hårdhetens magnesiumdel som har denna positiva verkan. Ju mer kalcium och magnesium desto hårdare vatten.

Hur mycket vatten förbrukar man per person och år?

Man räknar med att varje person i ett hushåll gör av med cirka 50 m3 per år. Det är vatten som man dricker, nyttjar för disk, dusch, bad och tvätt, bevattning med mera.

Måste dricksvattnet verkligen kloreras?

Om råvattnet innehåller för mycket bakterier måste det desinfekteras. I stället för klor kan man använda ultraviolett ljus (UV) eller ozon, men dessa medel har ingen kvarstående effekt ute i ledningsnätet. I de fall det finns risk för att bakterier kan växa och föröka sig i nätet, måste det utgående vattnet från vattenverket desinfekteras med klor eller kloramin. 

Finns det radon i dricksvattnet?    

Radon finns inte i ytvatten, men kan finnas i grundvatten från berg-borrade brunnar. Radon är en radioaktiv gas som kommer från uranhaltig berggrund. Det finns inga stora vattenverk, som har radon i dricksvattnet. Problemet är störst i många privata, bergborrade brunnar. Radon tas bort ur vattnet genom kraftig luftning. 

Vad får jag inte spola ut i avloppet?

I avloppet får du bara spola ner sådant som inte orsakar problem i reningsverket, som inte förorenar recipienten och inte försämrar slammets kvalitet. På toaletten ska du bara spola ner sånt som har passerat kroppen - och så toalettpapperet. Farligast för miljön är de kemikalier som inte syns. Exempel på giftiga ämnen, som absolut inte får hällas ut i avloppet är lacknafta, färgrester, mediciner, fotokemikalier, penseltvätt, smink och bekämpningsmedel. Dessa produkter ska lämnas in på Härnösands Kretsloppspark eller på Älands återvinningsanläggning. Fasta föremål som tamponger, bindor, tops, bomullstussar, fimpar, kapsyler, trassel, kattsand och jord ska läggas i en papperskorg.
Ladda ner pdf över gränsvärden för utsläpp

Kan man använda fosfattvättmedel?

Ja, så länge avloppet är anslutet till ett kommunalt reningsverk med fosforrening. Fosfatbaserade tvätt-, disk- och rengöringsmedel är då inte sämre än andra ur miljösynpunkt. Den som inte är ansluten till en sådan anläggning, t.ex. de flesta enskilda anläggningar, bör dock använda fosfatfria tvätt- och diskmedel.

Avloppsslam - resurs eller avfall?

Avloppsslammet innehåller näringsämnen, framför allt fosfor, kväve, kalium och mull, som bör tillbaka till åkermarken. Det slam, som återförs på det sättet, omfattas av stränga restriktioner vad gäller förekomst av tungmetaller och andra oönskade ämnen.