Brunne vattenskyddsområde

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det tas från vattentäkter som kan vara känsliga för påverkan av olika slag. För att skydda dricksvattnet i Sverige pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden.

Samråd för Brunne vattenskyddsområde har hållits. De inkomna synpunkterna sammanställdes i en samrådredogörelse som tillsammans med ansökan om fastställande av vattenskyddsföreskrifter lämnades till Länsstyrelsen Västernorrland i april 2013.