Tariffer för elproduktion över 1500 kW

(från och med 1/2 2017)

Mellanspänning (12-24 kV)

Avgifter för inmatning (exklusive moms)

 

Fast avgift, kr/mån

2 500

Effektavgift, kr/kW, år

96

Överföringsavgift, öre/kWh

1,0

 

Ersättning för inmatning

Ersättning för nätnytta, i form av förlust och effektersättning, utgår enbart om anläggningen reducerar dessa kostnader. I de fall ersättning för nätnytta utgår beräknas denna individuellt för respektive anslutningspunkt med avsikten att nå en ersättning som är kostnadsneutral för nätägaren.

Avgifter för uttag

Enligt gällande elnätpris. För kund med anslutning på högspänning för inmatning gäller för motsvarande uttagsabonnemang mellanspänning enligt gällande prislista.

 

Tillämpningsvillkor för inmatningsabonnemang:

 


 1. Med Nätägaren avses i dessa villkor Härnösand Elnät AB
 2. Fakturering sker normalt efter varje kalendermånad.
 3. Fast avgift för uttag betalas av kunden för varje månad.
 4. Effektavgift grundas på uppmätt maximal aktiv effekt. Årseffekten för inmatning fastställs som det högsta värdet på uppmätt inmatad aktiv effekt under den senaste 12-månadersperioden. Årseffekt för inmatning respektive uttag medges upp till avtalad anslutningseffekt.
 5. Överföringsavgift betalas av kunden för under varje månad inmatad elenergi i kWh.
 6. Eventuell nätnytta i form av förlust och effektersättning betalas till kunden för under varje månad inmatad elenergi i kWh.
 7. Fritt uttag av reaktiv effekt (i kVAr räknat) gäller upp till 25 % av aktiv inmatad effekt (i kW räknat). Inmatning av reaktiv effekt medges inte. Överuttag debiteras med 80 kr/kVAr. I vissa fall kan separat överenskommelse göras med Nätägaren avseende inmatning och uttag av reaktiv effekt.
 8. Anslutningsavgift blir aktuell vid ny eller utökad anslutning. Om årseffekten överstiger den avtalade anslutningseffekten ska ny anslutningseffekt bestämmas och eventuell anslutningsavgift betalas av kunden för utökad anslutning.
 9. Nätägaren har rätt att ta ut särskild avgift, vid överskridande av abonnerad effekt till regionnätet som motsvarar nätägarens merkostnader för effektavgifter som är direkt hänförbara mot enskild kund.
 10. Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift tillkommer och debiteras som en årlig engångsavgift för varje abonnemang. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.
 11. Rätt till avbrottsersättning föreligger inte avseende inmatningsabonnemang.
 12. Samtliga avgifter ovan är angivna exklusive moms.