Frågor och svar om slamtömning

Hur ofta kommer slambilen och tömmer?

Tömningsintervallen är beroende av om det är en tank eller en brunn samt om man bor permanent eller om det är ett fritidsboende.

  • Slam från en sluten tank töms efter beställning från kund.
  • Slam från slamavskiljare/trekammarbrunn hos permanentboende töms minst en gång per år.
  • Slam från slamavskiljare/trekammarbrunn hos fritidsboende töms minst en gång vartannat år.

Kraven på tömning är reglerade och finns i renhållningsordningen med avfallsplan och lokala föreskrifter. Det är Samhällsförvaltningen som beslutar kring eventuella avvikelser.

Hur ska vägen fram till tank/avskiljare se ut?

Vägen ska hålla en minsta bredd på 4 meter och ha en fri höjd på 4 meter utmed vägens bredd samt medge vändmöjlighet för tömningsfordonet. Då våra slamsugningsfordon väger cirka 17 ton utan last så måste våra chaufförer avgöra om vägen är farbar samt hur långt de kan köra och backa för att inte köra sönder eller köra fast.

Hur tungt får mitt brunnslock vara?

Brunnslocket bör vara av ett lätt material, exempelvis plast, glasfiber eller plåt. Väger locket mer än 15 kilo tillkommer av arbetsmiljöskäl en avgift. Det får inte heller stå saker uppepå eller runt brunnslocket då den ska tömmas. Av säkerhetsskäl ska locket vara utrustat med en anordning som försvårar för barn att öppna det.

Vad gäller vid lång slangdragning?

Slangdragning vid slamtömning är tungt och något vi vill undvika av arbetsmiljöskäl. Långa dragsträckor med slang eller slangdragning i sluttande terräng kan åtgärdas med lös eller nedgrävd slang som kan kopplas på vid tömning.

Det tillkommer en kostnad på 258 kronor per varje 12 meter utöver de 12 första metrarna slangdragning.

Behöver jag märka ut brunnen?

Se till att brunnslocket inte är övertäckt och röj bort eventuell växtlighet runt brunnen. Märk gärna ut brunnen med en käpp eller liknande så blir det lättare för våra chaufförer att hitta brunnen.