Fastighetsrenhållning

Alla avgifter i fastighetsrenhållningstaxan innehåller moms och skatt.

Taxan för fastighetsrenhållningen består av en grundavgift samt en hämtningsavgift och varierar beroende på kärlstorlek samt hur ofta kärlet töms. Vilken typ av kund man är spelar också roll (villa, lägenhet, verksamhet). Indelningen är gjord för att så rättvist som möjligt spegla servicegraden för respektive kundtyp.

Standardhämtning i Härnösand innefattar hämtning av matavfall och brännbart avfall. I Härnösand införs succesivt frivillig fastighetsnära insamling av förpackningar av färgat och ofärgat glas, papper, metall, plast samt tidningar.

Övrig service

Förutom tömning av ditt sopkärl ingår: tillgång till 22 återvinningsstationer, Älands återvinningsanläggning och Härnösands Kretsloppspark, information och administration, miljöriktig hantering av elektronikskrot, omhändertagande av farligt avfall, kyl, frys och lysrör med mera, insamling av batterier och grovsopkampanj två gånger per år.

Dispenser

Dispenser som uppehåll i hämtning, delat kärl, förlängd hämtningsintervall och kompostering handläggs av Samhällsförvaltningen vid Härnösands kommun.

Packa avfallet rätt

Matavfall som läggs i kärl ska vara lagt i påse som tillhandahålles av HEMAB. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfallet ska vara packat så att olägenheter eller arbetsmiljöproblem inte uppstår.

Skotta och sanda

Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare att se till att transportväg fram till kärlets hämtnings- och tömningsplats hålles i framkomligt skick. Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri.