Rening av spillvatten i flera steg

5000 m³ - ungefär så mycket vatten kommer varje dygn via avloppsledningarna till reningsverket på Kattastrand. Vid nederbörd ökar inflödet ytterligare. Vårt jobb är att rena vattnet från fosfor, kväve och organiskt material som annars skulle kunna orsaka övergödning med algblomning och syrebrist som följd. Nedan kan du läsa om vår reningsprocess som består av olika steg.

Mekanisk rening

Avloppsvattnet pumpas från pumpstationer på ledningsnätet till Kattastrands reningsverk. En liten del leds med självfall in i verket. Vattnet möter två rensgaller med hål som är 6 millimeter i diameter. Hålen är så små att bara vatten, sand och små organiska partiklar kan passera igenom dem. Det betyder att toapapper, trasor, tops och annat grövre skräp som följt med avloppsvattnet rensas bort. Det grova skräpet tar vi hand om genom att tvätta och pressa det, sedan kör vi det till förbränning tillsammans med brännbart hushållsavfall.

Nästa steg är sandfånget. Här blåser vi in luft i vattnet, vilket får det organiska materialet att ”sväva” uppe vid ytan samtidigt som sanden faller till botten. Sanden skrapas upp till sandtvätten där den tvättas.

Kemisk/biologisk rening

Från sandfånget leds vattnet till luftningsbassängen. Här renas vattnet med hjälp av bakterier, mikroskopiskt små organismer som lever naturligt i avloppsvattnet. För att dessa organismer ska trivas behöver de syre, därför tillsätter vi luft i vattnet genom att bubbla upp luft från botten av bassängerna. Mikroorganismerna äter av det organiska materialet i vattnet för att få energi till att växa och bli fler. 

Här tillsätts sedan kemikalien polyaluminiumklorid. Polyaluminiumklorid fungerar som en magnet och drar till sig fosforpartiklarna så att de klumpar ihop sig och bildar flockar. Det är det vi kallar för slam.

Sedimentering

Efter den kemisk/biologiska reningen tillsätter vi en polymer (hjälpkoagulant) så att flockarna blir större och tyngre innan de förs vidare till ett sista bassängblock, sedimenteringen. Här sjunker flockarna/partiklarna/slammet som finns i vattnet till botten. Slammet skrapas med skrapor i botten av bassängerna och samlas i slamfickorna. En del av slammet leds tillbaka till kemi/biosteget för att hålla bakterierna aktiva. Resten av slammet pumpas till slamförtjockaren.

Slamhantering

Slammet förtjockas i slamförtjockaren och pumpas vidare till slamlagret. Därifrån pumpas det vidare till en slamavvattnare – en process som innebär att vi tillsätter kemikalien polymer i slammet för att lättare kunna separera vattnet från slammet med en centrifug. Det avvattnade slammet körs sedan med lastbil till Markförädling i Norrland AB som skapar anläggningsjord av restprodukter.

Klicka för att få upp en större bild

Enskilt avlopp

Om du har enskilt avlopp finns det särskilda saker att tänka på.

Våra mindre reningsverk

Läs om våra mindre reningsverk runt om i kommunen.