Bli kund

Vill du ansluta din fastighet till de allmänna VA-ledningarna i gatan eller byta dina servisledningar, eller kanske du vill "proppa bort" din va-anslutning och avsluta ditt abonnemang?

Nyanslutningar görs mot fasta á-priser i VA-taxan. Det totala priset beror på omständigheter såsom storlek på tomt, antal lägenheter och så vidare. Proppning görs mot självkostnad det vill säga den faktiska kostnaden som uppstår. Vi lämnar gärna offert på den uppskattade kostnaden. Välkommen att ta kontakt med oss!

Anslut din bostad

Allt du behöver veta om hur anslutning till VA-nätet går till.

Kvalitet på dricksvattnet

Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet. I Härnösand finns det två vattenskyddsområden.

Ta hand om vårt vatten

Det är lätt att göra rätt. Ta hand om vårt vatten så att kommande generationer också har rent vatten!