Vem ansvarar för vad?

Under och efter anslutningen till det kommunala vatten- och avloppsnätet har både du och vi ett ansvar för att arbetet ska gå bra och att nätet och ledningarna tas om hand.

Ditt ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du och står för kostnaderna av:

 • Schaktning på den egna fastigheten för servis­ledningar och eventuell LTA­-pumpbrunn, fram till förbindelsepunkten.
 • Installation av eventuell LTA-­station, enligt monterings-­ och driftinstruktion.
 • Nedläggning av rör på den egna fastigheten.
 • Eventuell värmeisolering (med värmekabel och isoleringsmaterial).
 • Montering av vattenmätarkonsol alternativt vattenmätar­brunn. Läs mer här
 • El­arbeten. Anordnande av el­ledningar från proppskåp (el­central) via automatikskåp till montagevinkel i pumpstation. Behörig elektriker krävs.
 • Anslutning till förbindelsepunkt belägen cirka 0,5m utanför fastighetsgränsen.
 • Inköp av material till VA-­installationen exempelvis ledningar på tomt, eldragning till pumpstation och vattenmätarkonsol. Du ansvarar inte för inköp av pumpsta­tion, pump, larm, vattenmätare och automatik­skåp.

Vårt ansvar

Vi monterar din vattenmätare och din LTA-station om en sådan behövs. Var ute i god tid med din beställning av station och mätare. Dessa monteras när anlägg­ningsavgiften är betald samt när fastighetsägaren skickat in färdiganmälan om att anläggning inom fastighet är installerad i enlighet med bifogade instruktioner.

När installationen är klar

När den egna anläggningen är färdig, besiktigad och godkänd samt när betalningen av anlägg­ningsavgiften kommit in till oss öppnas venti­lerna till det allmänna VA-­nätet. Anläggningen är nu inkopplad till det allmänna VA-­nätet.

Nu står du som fastighetsägare för:

 • Elkostnaden för eventuell LTA-enhet och brukningsavgift för VA-förbrukning.
 • Drift och underhåll av ledningar på den egna fastigheten.
 • Att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet.
 • Att dagvatten, det vill säga regnvatten och dräne­ringsvatten, inte på något sätt kopplas till spillvat­tenledningen.

Vi står för:

 • Drift och underhåll av det allmänna VA­-nätet.
 • Utryckning vid larm om fel av pumpstationen.

Ny anslutning

Anslutningen sker i flera steg som du kan läsa om här.

 

Ta hand om vårt vatten

Det är lätt att göra rätt. Ta hand om vårt vatten så att kommande generationer också har rent vatten!

LTA-station

En välskött pumpstation håller längre och fungerar bättre.

Installera vattenmätare

Det sista steget i anslutningen. Läs om vad som är bra att tänka på.