Länets Lägsta Priser

Ett av HEMABs viktigaste mål är att ge dig Länets Lägsta Priser. Det är bra både för dig som kund, för HEMAB som företag och för hela Härnösand.

Målet gäller våra tjänster fjärrvärme, renhållning, elnät samt vatten och avlopp. Målet är långsiktigt och vi följer upp kontinuerligt att vi är på väg åt rätt håll.

Länets Lägsta Priser: 

  • med sund ekonomi och avkastning enligt ägardirektiv
  • med långsiktigt ansvar för underhåll och investeringar
  • med nöjda och friska medarbetare
  • med långsiktigt ansvar för miljön

Vår ambition är att Härnösand långsiktigt ska ha länets lägsta priser. Det har vi sedan några år när det gäller fjärrvärme villa, fjärrvärme flerbostadshus, vatten och avlopp flerbostadshus.

Från 2013 har vi även avancerat och tagit första platsen avseende elnät villa där vi nu är billigast i Västernorrland.

På övriga områden är vår inriktning att förbättra vår position, vilket vi tydligt gjort under 2013 för alla våra verksamheter. Vår förhoppning är att kunna inta tätpositionen i länet för ytterligare nyttigheter under 2014. Ett mål som kännetecknat arbetet med budget 2014.


Symbol Länets Lägsta Priser

Målmedvetet arbete har gett resultat

2008 låg vi på plats 199 bland Sveriges 290 kommuner i totalranking i den så kallade Nils Holgersson-undersökningen. Tack vare målmedvetet arbete har vi varje år avancerat i ranking och 2012 ligger vi på plats 84 i Sverige, vilket vi är stolta över utifrån de förutsättningar vi har som liten aktör i en Norrlands kommun. Arbetet med målet att ge Härnösand länets lägsta priser fortsätter.

De närmaste åren ska dessa tätpositioner behållas och övriga siffror förbättras. Målsättningen är antagen i företagets styrelse.

Vårt målmedvetna arbete med att hålla låga priser märks inte bara på attityderna här i Härnösand. Det ger ringar på vattnet även utanför kommunen. Målsättningen känns utmanande och tydligt mätbar, säger VD Ingemar Forzelius.

Målsättningen är formulerad utifrån den roll och funktion vi har i samhället och ligger naturligtvis i linje med ägarens idé för våra verksamheter. Vi arbetar långsiktigt för att stärka hela Härnösand. Det som är bra för Härnösand är också bra för HEMAB.

Affärsplan HEMAB 2013-2017

Så här beskrivs de långsiktiga övergripande ekonomimålen i Affärsplan HEMAB 2013 – 2017:

Vår ambition är att Härnösand långsiktigt ska ha länets lägsta priser! Det ger en tydlig inriktning som stödjer vår vision. Vi anger inte när vi ska nå dit men målet anger riktningen och vi följer upp att vi närmar oss förstaplatsen. Jämförelser ska göras dels för kostnader för flerfamiljshus enligt ”Nils Holgersson-undersökningen” och för småhus enligt ”Villaägarnas” undersökning. När målen för avkastning och soliditet är uppnådda prioriteras låga prisökningar före högre avkastning.

Mål: Behålla eller förbättra priset i förhållande till länets lägsta pris

Mål: Behålla rankingen på övre halvan i landet för Nils Holgersson-fastigheten

Målsättningen Länets Lägsta Priser hänger intimt ihop med ett annat ekonomimål, nämligen:

“God kontroll över kostnader och intäkter. För att kunna säkerställa god ekonomisk kontroll krävs kunskap och tydligt delegerat ansvar i kombination med bra stödsystem och rutiner…”