Vindkraft vid Spjutåsberget i Härnösand

HEMAB har sedan en tid bedrivit viss förprojektering för en anläggning med 6 vindkraftverk vid Spjutåsberget mellan Fröland och Häggdånger. Nu är det aktuellt med samråd.

Inledande vindmätningar och kontakter med markägare har genomförts och efter sommaren är det aktuellt med samråd med kommun, länsstyrelse, sakägare och andra intressenter.

— De inledande kontakterna med markägarna har varit positiva och det är med tillförsikt vi nu kliver in i ett nytt intensifierat samrådsskede i projektet, säger Ingemar Forzelius vd Härnösand Energi & Miljö AB. Tidsmässigt är tajmingen bra sett ur perspektivet att Vårdkasenprojektet genomförs under 2011 och att våra projektresurser efter det kan fokusera på det nya Spjutåsprojektet.

Investeringar i vindkraft är långsiktiga satsningar som ska bidra till bra avkastning på sikt. Ny vindkraft är det främsta alternativet som HEMAB och Härnösands kommun tillsammans kan genomföra för att bidra till mer förnyelsebar elproduktion.

 

— Jag tycker det är väsentligt att tätortsnära vindkraftprojekt byggs och ägs lokalt, säger Forzelius. Det är nästan en förutsättning för att samspelet med närboende, friluftsliv och den breda allmänheten ska tillåtas ta plats på ett bra sätt för alla inblandade. Våra erfarenheter från det lyckade vindkraftprojektet vid Vårdkasen är betydelsefulla, och dessa tar vi nu med oss in i detta projekt.

Om alla pusselbitar faller på plats, när kan man förvänta sig att se nya vindkraftverk vid Spjutåsberget mellan Fröland och Häggdånger i Härnösand?
— Det är egentligen för tidigt att uttala sig om utifrån att det är många aspekter som måste beaktas, exempelvis inventeringar av natur och djurliv i området samt resultat av ytterligare vindmätningar. Dessutom kommer vi med största sannolikhet att få in yttranden i samrådet med infallsvinklar som vi behöver utreda närmare, säger Forzelius. Bara ledtiderna i en tillståndsprövning gör att vi inte kan förvänta oss projektstart före 2013.