Vindkraftspengar har bidragit till Vårdkasens utveckling - dags för ny ansökningsomgång

Under 2018 byggdes en ny balansbana och pengar öronmärktes för utveckling av downhillcykling. Nu välkomnas föreningar verksamma inom Vårdkasen eller dess närområde att söka nya pengar.

Föreningar, organisationer och aktivitetssamordnare som vill verka inom Vårdkasen och dess närområde kan nu ansöka om vindkraftspengar igen, senast 31 mars 2019.

Vilka satsningar som genomförs är upp till föreningar aktiva i området att avgöra genom sina ansökningar, vilka senare beslutas om av en särskild beslutsgrupp bestående av representanter från HEMAB och Härnösands kommun.

Breda insatser med tydlig mottagare prioriteras

Satsningar med tydlig karaktär av uthållighet, som främjar och ger service till en bred målgrupp och där det finns en tydlig mottagare som är beredd att långsiktigt driva och förvalta tilltänkt etablering eller åtgärd prioriteras.

Vad är "vindkraftpengar"?

1 procent av nettointäkterna från försäljningen av produktionen i de två Nordex 2,5 MW vindkraftverken intill Vårdkasberget avsätts årligen och är öronmärkta för att komma till nytta för natur och det rörliga friluftslivet i området.

De avsatta pengarna beror av marknadspriser, men uppgår årligen till upp emot 100 000 kr. Dessa pengar ska bidra till satsningar som ökar attraktionsvärdet, höjer kvalitén av och stimulerar det rörliga friluftslivet, idrott- och naturupplevelser samt rekreation och turism i området vid Vårdkasen. De ska även i övrigt värna området som destination och besöksmål för härnösandsbor och andra besökare.

Hur ansöker föreningar?

Ansök via formuläret på vår webbsida Länk till annan webbplats..

Sista ansökningsdag är söndag 31 mars 2019.