Viktig information vid dränering av hus

Kontakta HEMAB när du ska dränera om ditt hus. Det kan finnas allmänna ledningar på din tomt som du inte känner till. Vi tillhandahåller ritningar över de allmänna ledningarna i anslutning till fastigheten och ger anvisningar för hur du ansluter korrekt till ledningsnätet.

– Hör av dig till oss och berätta om dina planer. Då har vi större möjligheter att effektivt samordna vårt arbete, säger Patrik Höglund, planeringschef vid HEMAB.

Anmälan och besiktning

Innan grävning påbörjas ska fastighetsägaren göra en anmälan på webbsidan ledningskollen.se. Fastighetsägaren är dessutom skyldig att kontakta HEMAB för en kostnadsfri besiktning av vatten- och avloppsanslutningen innan marken återställs.

– När du gräver på tomten för omdränering kan det även vara lämpligt att se över ålder och material på servisledningarna. I samband med att vatten- och avloppsledningar renoveras eller byts vill vi bli informerade så att vi har möjlighet att se över behovet att installera en ny servisventil eller ny rensbrunn i förbindelsepunkten som är gränsen mellan dina ledningar och det allmänna ledningsnätet, säger Patrik Höglund.

Förbindelsepunkten är normalt upprättad en halvmeter utanför fastighetsgränsen med en servisventil för vatten och en rensbrunn för spillvattenledningen. Resterande del inne på fastighet ansvarar fastighetsägaren för (se bild 1 och 2 för ritning). Dag- och dräneringsvatten från fastigheten leds via ledningar till dagvattenbrunn med sandfång, innan det leds vidare till de allmänna ledningarna.

– Som fastighetsägare är det viktigt att du regelbundet rensar hängrännor, stuprör och dagvattenbrunn från löv och annat skräp. Det hjälper till att hålla en god funktion på dagvattensystemet, säger Patrik Höglund.

Dispensfall av omdränering

I de fall dränering inte kan anslutas till det allmänna dagvattennätet med självfall på grund av otillräcklig höjd eller avsaknad av dagvattenledningar i gatan, kan i undantagsfall dagvattenledning från dräneringsbrunn anslutas till spillvattenledning vid fastighetsgräns (se bild 3 och 4 för ritning). Dräneringsbrunnen ska ha sandfång och koppling till spillvattenledningen ska ske vid tomtgränsen för att underlätta en framtida anslutning till det allmänna nätet.

– I dessa undantagsfall skall fastighetsägaren vara medveten om att det kan finnas risk för att fastighetsägaren får in spillvatten i sitt dräneringssystem. Genom att installera en pump och pumpa dräneringsvattnet till det allmänna dagvattennätet elimineras den risken, förklarar Höglund.


Kontaktpersoner

Lars Dahlqvist, ledningsnätsansvarig: 0611-55 75 00

Patrik Höglund, planeringschef 0611-55 75 00

Förbindelsepunkt (FP). Gräns mellan allmän va-anläggning (HEMAB) och fastighetsägarens va-anläggning, vanligtvis 0,5 meter utanför fastighetsgräns. Servisventil vatten (VSV)/Rensbrunn spillvatten (SRB). Klicka på bilden för att få upp den som pdf.

Förbindelsepunkt (FP). Gräns mellan allmän va-anläggning (HEMAB) och fastighetsägarens va-anläggning, vanligtvis 0,5 meter utanför fastighetsgräns. Servisventil vatten (VSV)/Rensbrunn spillvatten (SRB). Klicka på bilden för att få upp den som pdf.

Normalutförande vid dränering.  Klicka på bilden för att få upp den som pdf.

Normalutförande vid dränering. Klicka på bilden för att få upp den som pdf.

I de fall dagvattenledning (dränering) inte kan anslutas till dagvattennätet på grund av otillräcklig höjd, kan i undantagsfall dagvattenledningen från dräneringsbrunn med sandfång anslutas till spillvattenledning vid fastighetsgräns.  Klicka på bilden för att få upp den som pdf.

I de fall dagvattenledning (dränering) inte kan anslutas till dagvattennätet på grund av otillräcklig höjd, kan i undantagsfall dagvattenledningen från dräneringsbrunn med sandfång anslutas till spillvattenledning vid fastighetsgräns. Klicka på bilden för att få upp den som pdf.

Dispensfallet vid omdränering. Observera att det endast är dräneringen som får anslutas till spillvattennätet. Tak och markavvattning ska ledas till dagvattennätet eller till recipient, alternativt tas om hand lokalt inom fastigheten (LOD).  Klicka på bilden för att få upp den som pdf.

Dispensfallet vid omdränering. Observera att det endast är dräneringen som får anslutas till spillvattennätet. Tak och markavvattning ska ledas till dagvattennätet eller till recipient, alternativt tas om hand lokalt inom fastigheten (LOD). Klicka på bilden för att få upp den som pdf.