Uppdrag i samhällets tjänst – transport av valsedlar till destruktion

2018 års val till Riksdag, Kommun och Landsting har nu vunnit laga kraft. Därmed ska valsedlarna från valet 2014 destrueras så att det ges utrymme i arkivet för det senaste valresultatet. HEMAB har fått det ärofyllda och något annorlunda transportuppdraget av valsedlar.

De allmänna valen 2018 har vunnit laga kraft, det vill säga inga nya överklaganden är aktuella. Fram till dess att det senaste genomförda valet är godkänt och har vunnit laga kraft skall föregående valårs resultat finnas arkiverat och tillgängligt, men nu är tiden kommen för att bevisen av valet 2014 kan tas bort.

- Det handlar om 700 kg demokratiskt valunderlag i form av 500 000 valsedlar från 190 000 röstberättigade från 159 olika valdistrikt i Västernorrland, säger Gusten Windelhed, handläggare på Länsstyrelsen Västernorrland.

En fråga om rättssäkerhet

Framburet och redo för lastning vid Länsstyrelsens lokaler i Härnösand står 40 kartonger prydligt uppradade och väntar på HEMABs lastväxlare med container. Efter lastning sker transporten till Korstaverket i Sundsvall där tippning sker direkt ner i pannan.

- Det är viktigt att materialet inte tippas på annat ställe eller mellanlagras, säger Gusten Windelhed. Det handlar om valsekretess och rättssäkerhet helt enkelt. Ingen individs valsedel skall komma på villovägar eller delges ej behörig person.

Gusten Windelhed från Länsstyrelsen Västernorrland visar förseglade ej använda valsedlar. Foto: Mikael Englund

Gusten Windelhed och Ulrika Åsberg från Länsstyrelsen Västernorrland tömmer valsedlar i HEMABs container. För vidare transport till destruktion. Foto: Mikael Englund

Korstaverket i Sundsvall där tippning sker och där valsedlarna bränns upp. Foto: Gusten Windelhed