Tryggare elleveranser med röjning av ledningsgator

För att trygga leveranssäkerheten av el kommer vi under 2015 att röja ledningsgator i delar av vårt verksamhetsområde.

 - Vi gör kontinuerligt underhåll av våra elledningar och där ingår att hålla ledningsgatorna fria från sån växtlighet som kan orsaka driftstörningar, säger Emma Sjödin, kartingenjör och ansvarig för skogsfrågor. Vi tar både bort träd och sly i ledningsgatan och sådana träd som är utanför ledningsgatan men som kan bedömas orsaka driftstörningar vid storm eller snöfall.


Det aktuella området sträcker sig från Älandsbro till Vägnön, norrut mot Utansjö bruk, västerut mot Aspnäs och söderut mot Landtjärn. Kartan nedan visar vilka kraftledningar som berörs. Röda ledningar visar högspänningsledningar och blå visar lågspänningsledningar. Berörda fastighetsägare har fått brev med information.


Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 0611-55 75 00 eller skog@hemab.se.

Fakta röjning

All högväxande vegetation, exempelvis gran, tall och björk kommer att röjas ner i kraftledningsgatan. Även träd utanför kraftledningsgatan som bedöms kunna förorsaka driftstörningar vid storm eller snöfall kan komma att fällas.


I trädgårdar kommer mindre ansningar av träd och buskar att ske, om behov föreligger för att säkra person- och/eller leveranssäkerheten. Fällda träd och buskar tillhör markägaren.