Sverige är bäst i världen på återvunnen energi

Svenska fjärrvärmeföretag är bäst i världen på att ta vara på spillvärme från industrin. Värme som annars skulle gå till spillo kan genom fjärrvärmenätet värma villor, lägenheter och kontorsbyggnader.

Den spillvärme som levereras till fjärrvärmenäten ger värme som motsvarar uppvärmningen av närmare 200 000 småhus.


I Härnösand utgör spillvärme från Bionorr cirka 15 procent av den totala energiomsättningen på 250 GWh vid Kraftvärmeverket i Härnösand (1 GWh = 1 000 000 kWh). Största delen av energin kommer ur trädbränslen, torv, deponigas och pellets.


Runt om i landet tas det varje år nya initiativ till samarbeten för att återanvända energi som blivit över. De senaste tre åren har 14 nya samarbeten startat, där spillvärme från industrier tas tillvara i fjärrvärmenäten. Men det är inte bara tillverkande industrier som har ett överskott av värme. Serverhallar och butiker är andra exempel där det kan finnas spillvärme som genom fjärrvärme kan återanvändas. Värmen kommer därigenom till nytta och bidrar till energieffektiviseringen i samhället. Idag finns det över 80 samarbeten i hela Sverige och det gör oss bäst i världen på att återvinna energi.


Det är väldigt roligt att vara bäst i världen. Genom fjärrvärmenäten tar vi vara på energi som annars skulle gå förlorad och bidrar på så sätt till ett mer energieffektivt samhälle, säger Svensk Fjärrvärmes vd, Ulrika Jardfelt.


– Hela samhället tjänar på att mer restenergi används i fjärrvärmenäten. Mindre resurser används och det blir mindre påverkan på miljön, säger Ulrika Jardfelt.