Stora miljövinster vid flera anläggningar

Våra senaste åtgärder för miljön har resulterat i stora vinster för HEMAB och Härnösand. Till exempel kan nämnas minskad kemikalieförbrukning vid Norrstigs avloppsreningsverk och minskad elförbrukning vid Älands avfallsanläggning.

Vid Norrstigs avloppsreningsverk har vi kunnat minska kemikalieförbrukningen per renad kubik avloppsvatten rejält 2012 jämfört med föregående år.

-          Det är något vi medvetet arbetat med, berättar Tobias Sjöstrand, affärsområdeschef Vatten. Minskningen är ett resultat av engagemang och aktivt arbete hos personalen samt investeringar i styr- och automationsutrustningen.


Goda resultat även vid Älands avfallsanläggning

Även vid Älands avfallsanläggning har våra åtgärder gett mycket goda resultat. Till exempel syns en kraftigt minskad elförbrukning, med drygt 40 procent för lakvattenreningen (2012 jämfört med 2011).

-          Det är tack vare nya energisnåla luftare, som syresätter vattnet, säger Peter Häggström, affärsområdeschef Renhållning. Det ser mycket positivt ut.

-          Vi har även en nedåtgående trend av kemikalieförbrukning tack vare intrimning av anläggningen i kombination med mindre lakvattenmängd.


FAKTA: Andra exempel på miljöinsatser

  • Sluttäckning av den gamla deponin vid Älands avfallsanläggning fortgår och redan nu märks en minskad lakvattenmängd.
  • Vår investering i en ny mobil pump med filtersystem renar vattnet under våra eltransformatorer.
  • Två nya vindkraftverk har byggts på Vårdkasen.
  • Avtal med Härnösands Folkhögskola ger fjärrvärmekunder energi från solen.
  • Användning av spillvärme från SCA Bionorr AB ökar vid vår produktion av fjärrvärme.