Stora miljöinvesteringar och starkt resultat på HEMABs årsstämma

HEMABs årsstämma blev en välbesökt helkväll på Sambiblioteket med flera intressanta föredrag på programmet. När Ingemar Forzelius gick igenom resultatet för 2015 kunde han samtidigt se tillbaka på 10 år som vd för bolaget.

– Det finns mycket jag är stolt över. Vi har genomfört ett generationsskifte på HEMAB och fått in många nya människor med nya erfarenheter. De senaste sju åren har vi anställt 70 personer och idag har vi flera rekryteringar på gång. Tillsammans driver vi företaget framåt, sa Ingemar Forzelius, som upplever att HEMAB har ett större samhällsengagemang idag än för 10 år sedan.

 

Grunduppdraget för HEMAB är fortfarande att leverera el, vatten, avlopp, värme och lösningar för återvinning. Samtidigt handlar det om visioner och om att blicka framåt med uppdraget att spela en viktig roll för att möta framtida utmaningar i kommunen. 


– På flera sätt blir vi mer än våra tekniska anläggningar. I vårt arbete att utforma mål och visioner för 2030 tar vi ett allt större socialt och ekologiskt ansvar, sa Forzelius.

 

En viktig katalysator

Ett 40-tal personer hade samlats på Sambiblioteket för att ta del av HEMABs information på årets stämma. Bokslutet för 2015 visar på ett fortsatt starkt resultat som överträffar ägardirektivet både när det gäller soliditet och avkastning på eget kapital. Det totala resultatet för koncernen slutade på 19,7 miljoner efter att bolaget har gjort en engångsnedskrivning av värdet på kretsloppsparken med 10 miljoner. Samtidigt har rekordstora investeringar med fokus på biogas genomförts under året.


– Vi har investerat dubbelt så mycket som ett normalår. Det ingår i vårt uppdrag att vara en katalysator i omställningen till förnybara energislag och under året har vi uppnått flera viktiga milstolpar för att sluta det lokala kretsloppet, konstaterade Forzelius.

 

Närproducerad fordonsgas

Härnösands första tankstation för gasbilar invigdes i november och HEMAB har påbörjat arbetet att byta ut sin fordonspark till fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel. Införandet av obligatorisk matavfallsinsamling och bygget av biogasanläggningen i Äland är viktiga pusselbitar i det kretslopp som ska närproducera fordonsgas till härnösandsborna.

 

– Bygget i Äland pågår för fullt och ska färdigställas under 2016. När det gäller matavfallsinsamlingen fortsätter vi med införande i fritidshus, företag och verksamheter. Genom att skapa en helhetslösning kommer vi runt moment 22-problemet. Ingen vill satsa på biogas om det inte finns bilar och ingen vill köpa biogasbilar om de inte kan tanka. Att vi kan ta första steget i omställningen till nya system bygger mycket på att vi har ett uppdrag från våra ägare där vi inte behöver få det kommersiellt gångbart direkt, sa Ingemar Forzelius.

Infrastruktur för laddning av elbilar

I januari 2015 invigdes Härnösands första laddstation för elbilar och elhybrider. Under året fick HEMAB ett samordnande uppdrag i satsningen på en utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon i Härnösands kommun. Förutom vid strategiska platser i tätorten planeras det även för laddstolpar vid servicepunkter på landsbygden.

 

– I nära samarbete med samhällsförvaltningen och Härnösandshus har vi tagit fram ett förslag på 30 platser där vi vill bygga laddstolpar. Vi har sökt pengar hos bland annat Klimatklivet och under våren hoppas vi på positiva besked, berättade utvecklingschef Linda Johansson.

 

Härnösand på rätt väg

Både Härnösands biogassatsning och utbyggnadsplanerna för laddstuktur för elbilar fick stort beröm av Fores vd Mattias Goldmann som höll kvällens avslutande föredrag under temat ”hur vi alla kan bli klimathjältar utan att det känns som en uppoffring”.

  

– Jag tycker om att ni inte ser någon konkurrens mellan de olika energilösningarna. Framtiden är en mix av flera fossilfria drivmedel. Ni har klarat det som större kommuner tycker är omöjligt. Härnösand är på rätt väg, sammanfattade Mattias Goldmann.

 

Fler positiva siffror från verksamhetsåret

  1. I SCBs medborgarundersökning klassas Härnösand Kretsloppspark och Älands återvinningsanläggning som bäst i Sverige när det gäller tillgänglighet och service.
  2. 46 nya fjärrvärmekunder har anslutits under året, varav ett 20-tal på Lövudden.
  3. 4 miljoner extra satsades för att ge härnösandsborna snabbare uppkoppling.
  4. 18 781 MWh blev ny toppnotering för årsproduktion på vindkraftparken vid Vårdkasberget.
  5. 3 km lång vattenledning förbättrar miljön för djur och natur när det renade lakvattnet från Äland leds direkt ner till Älandsfjärden.
  6. 4 mil luftledning har grävts ned för att vädersäkra elnätet.
  7. Flerfackskärlen ska bli mer lönsamma att välja genom en miljöstyrande avfallstaxa.

Styrelsens ordförande Lotta Visén hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Ägaren representerades av Andreas Sjölander. Årsstämman beviljade vd och styrelse ansvarsfrihet och lekmannarevisorerna vittnade om ett välskött bolag.

Ingemar Forzelius kunde se tillbaka på 10 år som vd för HEMAB och blickade framåt med stor framtidstro.

Utvecklingschef Linda Johansson berättade om satsningen på utbyggnad av laddstruktur för elbilar som planeras i Härnösands kommun.

Härnösands satsning på biogas och laddstationer för elbilar fick stort beröm av Fores vd Mattias Goldmann som avslutade kvällen med ett föredrag om hur vi alla kan bli klimathjältar.