Stora mängder smältvatten kan leda till överbelastning av det allmänna ledningsnätet

Efter en snörik vinter börjar vi nu vädra vår i luften. Positivt och efterlängtat av många, men med snösmältningen kan det även uppstå utmaningar som är bra att ha i åtanke och förbereda sig för så gott det går.

När 120 cm snö ska smälta bort blir det naturligtvis stora vattenmängder som behöver ta vägen någonstans. Tanken är att de rensbrunnar som finns i gatorna ska leda bort smältvattnet till dagvattensystemen under mark. Ett problemi år är att många brunnar är översnöade och överskottade, vilket gör att vattnet istället söker sig andra vägar på markytan.

- Det blir hög belastning på de lokala dagvattensystemen när så här mycket smältvatten ska hinna rinna undan, säger Patrik Höglund, Planeringschef på affärsområde Vatten. Smältvatten som inte kan rinna ner i rensbrunnarna och därmed rinna vidare i våra dagvattenledningar, söker sig istället ytvägen och kan ställa till det för husägare då marken blir mättad och vattnet inte har någonstans att ta vägen, konstaterar han.

Baktryck kan ställa till det för husägare

Och det är inte bara dagvattensystemen som riskerar att bli överbelastade. Även spillvattensystemen kan komma att påverkas, då dessa många gånger även har anslutningar av dräneringsvatten.

- När smältvattnet trycks mot fastigheterna letar det sig ner i dräneringssystemet och tyvärr är många av dessa inte anslutna till dagvattennätet, utan till spillvattennätet. Belastningen på spillvattennätet blir därför hög vid sådana här extrema omständigheter, och kan orsaka baktrycksskador hos fastighetsägare, säger Höglund. Vi vill naturligtvis inte skrämma upp någon med detta, men vi vill tipsa om att lägga upp sina mer värdefulla saker på en högre hylla i källarplan, ifall olyckan skulle vara framme.

Långt ifrån alla hus är i farozonen, men det är svårt att definiera exakt vilka som riskerar att drabbas av översvämningar.

- Härnösands kuperade topografi är i normala fall gynnsam, eftersom vattnet letar sig ner mot havet. Men det är extrema förhållanden i år och vårt syfte med att lyfta det här är att göra våra kunder uppmärksamma på att smältvattnet kan ställa till problem, även om vi naturligtvis gör vårt yttersta för att skador ska undvikas, säger Patrik Höglund.

Några förebyggande råd

I det läge som råder finns ett par saker man kan göra för att förhoppningsvis slippa översvämningsskador:

  • Placera inte det du är mest rädd om i källarplan, där det är störst risk för översvämning. Och måste det ligga där så lägg det på översta hyllan.
  • Om du tror att din fastighet kan ligga i farozonen och du har golvbrunnar i källarplanet, så är ett tips att täppa till dessa med en handduk eller liknande, för att minska risken att spillvatten tränger tillbaka upp i fastigheten när smältningen pågår som mest.

Skulle du ändå drabbas av översvämning finns det några saker som är bra att tänka på:

  • Bryt strömmen, då vattnet kan bli strömförande, men se till så att en eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Behöver du länspumpning, kontakta Räddningstjänsten.
  • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten.
  • Anmäl översvämningsskadorna till ditt försäkringsbolag. De hjälper till med uttorkning. Anmäl dem även till oss på HEMAB så att vi känner till att en skada har inträffat.