Spännande arkeologiska fynd i Spjutås

Arbetet med tillståndsansökan för vindkraftprojektet vid Spjutås består av ett flertal av HEMAB beställda utredningar och inventeringar, bland annat kring arkeologi där nya fynd nu gjorts från bosättningar och fångstplatser.

Den arkeologiska utredning som genomförts i området kring Spjutåsberget och Fälleberget är en del av det omfattande inventeringsarbete som ska ligga till grund för HEMABs kommande ansökan om tillstånd för uppförande av vindkraftverk i området.

- Det känns roligt att våra förarbeten för vindkraft i området kan bidra till att dessa hittills okända fornlämningar hittas och därmed kan skyddas för eftervärlden, säger Pär Marklund projektledare på HEMAB.

De fynd som gjorts är av skiftande karaktär där ett antal klassificeras som fasta fornlämningar med höga skyddsvärden. Länsstyrelsen, som tagit del av den arkeologiska utredningen, har till HEMAB lämnat tydliga rekommendationer kring vilka skyddasavstånd som ska gälla för respektive fynd.

- För oss är det självklart att hänsyn ska tas till dessa fynd i utformningen av projektet, säger Marklund. Konkret innebär dessa arkeologiska fynd att det blir aktuellt med skyddsavstånd till vissa anläggningsdelar såsom vägar, kranplaner och fundament. Vi gläds med de fynd som gjorts och som bidrar med ökad kunskap om vår lokala historia. Praktiskt är fynden av marginell betydelse för projektet.

Projektet balanserar många hänsynstaganden. Några kompletterande utredningar återstår. Målet är att tillståndsansökan ska lämnas till Länsstyrelsen innan årsskiftet.