Snökyla i Härnösand?

Nu utreds produktion av kyla genom kontrollerad snösmältning, så kallad snökyla, i Härnösand. Utredningen ska svara på om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt gångbart sett till vad lokalmarknaden är beredd att betala.
HEMAB har redan undersökt förutsättningarna för havsbaserad kyla, men tyvärr är de naturligt förekommande temperaturväxlingarna i närbelägna havsdjup av sådan karaktär att havskyla inte är tekniskt genomförbart.

- Istället för att jobba med havskyla vill vi nu titta på möjligheter att nyttja snö som varje vinter samlas ihop från gator och torg, säger Pär Marklund projektledare energiteknik vid HEMAB. 21 november på Technichus i Härnösand kommer vi tillsammans med konsulten Sweco presentera utredningsresultaten vid en temadag om frikyla.

Utredningen finansieras genom Baltic Energy, ett treårigt samarbetsprojekt finansierat av bland annat strukturfondsmedel och som leds av Mittnordenkommittén. Syftet med Baltic Energy är exempelvis att främja utveckling och informationsspridning av energitekniska lösningar mellan olika aktörer i Västernorrland och finska Österbotten.

Vad skulle snökyla i Härnösand innebära?
- Det är en ganska visionär idé vi nu utreder, säger Marklund. Men mot bakgrund av att Landstinget Västernorrland fått sin snökyleanläggning i Sundsvall att fungera bra samt att andra länder tagit till sig tekniken vill vi se om ett lokalt fjärrkylenät i Härnösand skulle kunna ha snökyla som grundenergikälla. Vi befinner oss i ett mycket tidigt skede kännetecknat av utredningskaraktär.

- Om snökyla är realiserbart vet vi inte ännu, säger Marklund, men samordnat med exempelvis stadens olika snötippar kanske vi skulle kunna uppnå flera goda saker samtidigt, exempelvis ännu bättre kontroll på vad som släpps ut i miljön kombinerat med en del gratis energi bunden i snö i form av kyla. Men först får vi avvakta och se vad utredningen kommer fram till, säger Marklund.

Utredningsdirektivet för Snökyla i Härnösand:


1. Var vore mest lämpligt att anlägga en anläggning för produktion av snökyla. Detta beaktat kommunens planer och önskemål men även sett utifrån avståndet till de potentiella kunderna för kyla?
2. Hur bör en snökylanläggning utformas och dimensioneras för att passa den marknad som finns samt för att även ge mesta möjliga miljömässiga fördelar?
3. Vad skulle en anpassad anläggning enligt punkt 2 kosta att uppföra och driva. Hur skulle detta ev. komma att påverka kommunens kostnader?

Fakta projekt Baltic Energy:


Det övergripande målet med projektet är att visa på nya småskaliga sätt att producera miljöanpassad energi, samt att lyfta fram näringslivets producenter av denna energi och på så sätt skapa nya marknader för dessa oftast små- och medelstora företag. Projektpartners: Mittnordenkommittén, Samordnande stödmottagare (leadpartner) Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen, Kommunförbundet Västernorrland, HEMAB, Oy Merinova AB, Oy Katternö AB, Österbottens förbund.

www.balticenergy.se Länk till annan webbplats.