Skogsköp förordas för att trygga vattentäkt

Det aktuella ärendet kommer att hanteras i Kommunstyrelsens arbetsutskott och berör en planerad avverkning av skog nära Bondsjön, där härnösandsbornas dricksvatten kommer från.

- Vi befarar att en avverkning med konventionell teknik inom de utpekade skogsytorna i anslutning till Bondsjön kommer att äventyra dricksvattnet, säger Tobias Sjöstrand, affärsområdeschef Vatten, HEMAB.


Därför förordas en fastighetsreglering så att skogsfastigheterna i fråga hamnar i kommunal ägo. Det ger kommunen möjlighet att själv styra de skogsvårdsåtgärder som är nödvändiga på ett, för vattentäkten, anpassat sätt.

- Motormanuell avverkning är att föredra, då en sådan inte på samma sätt skadar markens ytlager, berättar Tobias Sjöstrand. Konventionell maskinell avverkning riskerar medföra kraftigt ökad ursköljning av jordpartiklar, humus och näringsämnen till vattentäkten som leder till försämrat råvattnet på kort och lång sikt.


Bondsjö vattenskyddsområde
Förutom vårt förordande av den beskrivna fastighetsregleringen arbetar vi kontinuerligt med skydd av våra vattentäkter och kommer inom kort att bjuda in till samråd för Bondsjö vattenskyddsområde. Syftet är att modernisera föreskriften och skapa ett nytt, utökat, geografiskt område som ska skyddas. Allt för att trygga vattenförsörjningen till Härnösand.

Kontakt
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post: 0611-55 75 00, info@hemab.se