Samrådsmöte Kattastrands avloppsreningsverk

Ny miljölagstiftning gör att HEMAB vill söka ett nytt tillstånd för verksamheten vid reningsverket. Första steget i denna process är samråd med berörda, bland annat myndigheter och enskilda fastighetsägare.

Kattastrands avloppsreningsverk byggdes i mitten av 1960-talet och moderniserades 1984-1985 då det kompletterades med kemisk rening enligt då gällande lag, Miljöskyddslagen. Idag är det Miljöbalken som motsvarande verksamheter lyder under.


- Att vi nu vill söka nytt tillstånd för verksamheten är inte föranledd av någon planerad förändring eller utökad verksamhet, säger projektledare Jan Lundgren. Anledningen att vi nu frivilligt startar en ny tillståndsprocess är att vi vill säkerställa att vi följer aktuell lagstiftning.


Informations- och samrådsmötet kommer att hållas hos HEMAB onsdag 20 februari klockan 18.00. En särskild brevinbjudan till samrådsmötet har skickats till berörda myndigheter, företag, organisationer och föreningar samt enskilda. Inbjudan annonseras i Tidningen Ångermanland 9 februari.

Vad vill HEMAB uppnå med informations- och samrådsmötet?


- Vi hoppas på många engagerade besökare för att på så vis få en god kännedom om åsikter och aspekter som behöver beaktas i den förnyade tillståndsprövningen, säger Jan Lundgren. För de som inte har möjlighet att närvara vid mötet finns alltid möjligheten att lämna skriftliga synpunkter via brev eller mail.


Hur ser tidplanen ut för den förnyade tillståndsprövningen för Kattastrands avloppsreningsverk?


- Samrådet pågår till 1 mars. Därefter sammanställs synpunkterna och biläggs vår formella tillståndsansökan vilken vi avser att överlämna till Länsstyrelsen senare i år, säger Lundgren. Handläggningstiden där vågar jag inte uttala mig om, men min bedömning är att dialog och skriftväxling kommer att fortsätta ytterligare 6-12 månader. Därefter vet vi om vi uppfyller Miljöbalkens krav eller om åtgärder behöver vidtas i någon form.


Här finner du ytterligare underlag för samrådet.

Kattastrands avloppsreningsverk vid Södra Sundet i Härnösand betjänar Härnösands tätort med rening av spillvatten från hushåll och verksamheter. HEMAB genomför nu en förnyad tillståndsprövning av verksamheten. Starten på denna process är ett samråd med berörda.

Annons. Klicka för att se en större version i pdf.

Annons. Klicka för att se en större version i pdf.