Samarbete med lantbruket sluter kretsloppet lokalt

HEMAB investerar 2,5 miljoner kronor i en brunn för mellanlagring av biogödsel i form av pressvatten från biogasanläggningen i Äland. Pressvattnet är den del av rötresten som innehåller merparten av de värdefulla näringsämnen som vi önskar ska göra nytta i det lokala jordbruket för produktion av nya grödor.

De genomförda satsningarna på matavfallsinsamling, biogasproduktion och distribution av fordonsgas är delar i HEMABs strävan att bidra till de miljömål Härnösands kommun satt upp, främst profilområdena ”ren energi” och ”slut kretsloppen”.


Sista steget för mesta möjliga miljönytta

Bästa möjliga miljönytta har varit utgångspunkt i varje led; insamling, biologisk behandling, energiproduktion och energianvändning. Och nu tar vi det sista steget som innebär återföring av rötrestens näringsämnen till jordbruket.

 

Merparten av näringsämnena följer med den flytande fraktionen, det så kallade pressvattnet, medan föroreningar såsom exempelvis plast, glas och metall blir kvar i den fasta fraktionen.

 

- Pressvattnet utgör ett ypperligt biogödsel som lämpar sig väl för spridning på åkermark. De begränsade mängder fast fraktion rötrest som återstår hanterar vi inom Älands återvinningsanläggning, säger Marklund.

 

Tillgången till större mängder externt matavfall har säkrats genom avtal, vilket gör att rötningsanläggningen nu helt används för behandling av regionalt matavfall från Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik.

 

- Vi har nu hittat en bra lösning tillsammans med det lokala jordbruket där vi sluter kretsloppet och minskar behovet av konstgödning. Det känns väldigt bra, säger Marklund.

 

Lagringslösning i samarbete med lantbrukare

Då spridning på åkermark normalt sker under perioden april till oktober medan pressvattnet genereras under hela året, uppstår ett behov av kapacitet för säsongslagring. Därför bygger HEMAB nu en prefabricerad täckt brunn av betong med en lagringskapacitet på cirka 2 000 kubikmeter.

I ett första skede tar lantbrukaren och entreprenören Fredrik Nordin hand om och nyttjar de 700 ton biogödsel som redan finns, men vi välkomnar redan nu samarbeten med fler lantbrukare.

 

- En lagringslösning för gödsel i Äland är en förutsättning för att klara logistiken över året, säger Marklund. Projektet har nyligen beslutats av vår styrelse och är budgeterat till 2,5 miljoner kronor.

 

Härnösands lokala avloppsslam hanteras nu åter på samma sätt som innan rötningsanläggningen byggdes, nämligen genom kompostering vid Älands återvinningsanläggning.

 

Fakta om rötresten och gödsel

  • Åkermark som brukas behöver kontinuerligt gödslas för att den ska bibehålla sin bördighet.
  • HEMAB kommer årligen att producera cirka 3000 ton rötrest (biogödsel)
  • Biogödsel är mycket fördelaktigt jämfört med konstgödsel då det ger ett mångsidigt näringstillskott och produceras miljöanpassat som en naturlig del i kretsloppet.
  • Konstgödsel ger en ensidig näring och har en negativ klimatpåverkan bland annat genom dess energikrävande tillverkningsprocess och utsläpp av lustgas.

Biogödsel är mycket fördelaktigt jämfört med konstgödsel. Det ger ett mångsidigt näringstillskott och produceras miljöanpassat som en naturlig del i kretsloppet.