Röjning av el-ledningsgator i Stigsjö- och Ultrå-området

För att trygga leveranssäkerheten på våra el-ledningar sker ett ständigt underhåll, bland annat röjning av el-ledningsgator. Vintern 2011/2012 arbetar vi i Stigsjö, Ultrå och vidare västerut.
Röjning innebär att vi håller el-ledningsgator fria från sådan växtlighet som kan orsaka driftstörningar av elleveransen.
 

Hur ofta sker röjning?


Ungefär vart åttonde år genomförs därför röjning av el-ledningsgatorna. All högväxande vegetation i el-ledningsgator (gran, tall, björk) röjs bort oberoende av höjden, medan lågväxande vegetation lämnas kvar.
 
I trädgårdar sker endast, om behov föreligger och i samråd med fastighetsägaren, mindre ansningar av fruktträd och prydnadsbuskar.

Träd som finns utanför skogsgatan men som bedöms kunna förorsaka driftstörningar vid storm eller snöfall, kan även komma att fällas. Fällda träd och buskar tillhör markägaren.
 

Kontakt


Kontaktperson är Per Mellberg, driftchef, 0611-55 75 08.