Preliminärt klartecken till 2 miljoner från Leader

Som ett av de första projekten i den nya programperioden för Leader Höga Kusten har HEMABs projekt ”Mobilisering för bredbandsutbyggnad på landsbygden i Härnösand” pekats ut som ett prioriterat projekt. Projektet anses nytänkande och uppfyller leaderområdets villkor och kriterier.

Den lokala prioriteringslistan som Leader Höga Kusten beslutade om måndag 4 april är ett mycket viktigt steg. Listan innehåller fyra projekt och HEMABs projekt är ett av dessa. Nästa steg är ett formellt beslut hos Jordbruksverket, vilket ska tas inom 90 dagar.

 

- Vad vi erfar brukar Jordbruksverket i normala fall följa de lokala prioriteringarna som görs ute i landet, säger Ingemar Forzelius, VD HEMAB. Om så blir fallet även denna gång har vi skapat förutsättningar för personella resurser under tre år som ska jobba med bredbandfrågan i de geografiska områden av Härnösand där samordning och bidragsfinansiering krävs för att ett genomförande ska kunna ske.


Det fullständiga namnet på HEMABs projekt är: ”Att mobilisera boende, företagande och föreningar på landsbygden i Härnösands kommun till att ansluta sig till fiberbredband och skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv utbyggnad.”

 

- Pengarna innehåller inga investeringsmedel, utan enbart finansiering av arbetstid för samordning, säger Forzelius. Vi vill engagera boende och företag i byar inom kommunens gränser för att tillsammans med dem och ServaNet samordna planering och intresse inför en byggnation av fiberbredband.

 

Projektets mål är 800 intresseanmälningar på landsbygden

Projektets mål är att få in 800 intresseanmälningar i områden på landsbygden där det utan någon form av ekonomiskt bidrag inte är lönsamt att bygga ut fiberbredband.

 

- Vi tycker det är mycket viktigt att insatser görs för att tillskapa fiberbredband även på landsbygden, säger Forzelius. Beviljas detta treåriga projekt kommer vi att skapa förutsättningar för fiberutbyggnad i områden där det är liten sannolikhet att utbyggnaden sker utan stöd.


Vad är Leader Höga Kusten:

Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Genom Leader Höga Kusten kan organisationer, föreningar, företag, myndigheter och andra nätverk ansöka om projektmedel för utvecklingsarbete. Projekt finansieras med medel från EU, offentliga och/eller privata medel.


Leader Höga Kustens strategi är en handlingsplan som anger inriktning och mål för landsbygdsutveckling enligt leadermetoden i de fyra kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik under EU:s programperiod 2014 - 2020. Strategin ägs och genomförs av Leader Höga Kustens styrelse. Den består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor i de fyra kommunerna.


Alla projektansökningar prövas mot strategin och dess urvalskriterier. Det görs för att säkerställa att alla projektansökningar som prioriteras bidrar till att uppfyl­la strategins mål och i förlängningen EU:s tillväxtstrategi Europa2020.


Kontakt Leader Höga Kusten är verksamhetsledare Jenny Edvinsson, jenny@leaderhogakusten.se , 070-647 14 80