Överskridna gränsvärden för utsläpp av syreförbrukande ämnen vid Älands återvinningsanläggning

Det handlar om naturligt förekommande ämnen, vilka det finns uppställda gränsvärden för i Miljötillståndet för verksamheten. Dessa gränsvärden har överträtts under 2016. Överskridandena av syreförbrukande ämnen (BOD) har upptäckts i HEMABs egenkontrollprogram via provtagning av det renade lakvattnet. Tillfälliga åtgärder är vidtagna för att åtgärda problemet och arbete pågår för permanent lösning.

Dialog har förts med tillsynsmyndigheten ända sedan mars 2016, det vill säga över ett år, avseende tillfälliga åtgärder samt upprättad handlingsplan för att säkerställa fortsatt villkorsefterlevnad. Problematiken med överskridna årsmedelvärden av utsläpp av BOD redovisas i HEMABs nyligen inlämnade miljörapport.

- Överskridandet är olyckligt, men jag vill understryka att det handlar om naturligt förekommande ämnen, säger Ingemar Forzelius tillförordnad affärsområdeschef Återvinning. Det är inte frågan om hälsofarliga ämnen eller kemikalier av något slag. För närvarande lägger vi stora resurser på att åtgärda problemet, både personella och ekonomiska resurser för utredning och faktiska åtgärder. Bland annat har mottagandet av externt orötat avloppsslam för kompostering upphört.

Det lakvatten som uppstår härstammar från nederbörd och avvattning från de olika verksamheterna vid Älands återvinningsanläggning. Syreförbrukande ämnen är naturligt förekommande och finns i olika halter i avloppsslam, matavfall och annat biologiskt avfall, som hanteras vid anläggningen.

Lakvattnet leds i diken, dammar och uppdämningsområden och tas omhand i ett reningsverk inom fastigheten innan det leds via överföringsledning till Älandsfjärden.

- Den mikrobiologiska nedbrytningen av BOD i organiskt material beror av temperatur, vilket medför naturliga årstidsberoende variationer i halten BOD som uppstår anläggningen. Men de överskridanden som nu skett ligger utanför dessa naturliga variationer, säger Forzelius.

- Vi har spårat de källorna till de förhöjda nivåerna och vidtagit tillfälliga åtgärder, men då det finns en tröghet i systemet med urlakning kommer vi att se förhöjda halter en viss tid även efter att källorna till de förhöjda nivåerna identifierats, säger Forzelius. Via beräkningar från extern part vet vi att ingen negativ påverkan på växt,- och djurliv i inre Älandsfjärden har skett då vattenvolymen och omsättningen på vattnet är så omfattande att syrehalten i vattnet påverkats högst marginellt.

Fakta syreförbrukande ämnen (BOD):

BOD är naturligt förekommande ämnen som reagerar på ett naturligt sätt i miljön varvid syre förbrukas. Syrerika miljöer är en förutsättning för biologisk mångfald och trivsel för arter och fauna såsom vattenlevande växter, organismer och fiskar.