Överskridna gränsvärden för utsläpp av syreförbrukande ämnen vid Älands återvinningsanläggning

De uppställda gränsvärdena för syreförbrukande ämnen (BOD) har vid Älands återvinningsanläggning överskridits under 2017.

Det handlar om ämnen som är naturligt förekommande av olika halter i avloppsslam, matavfall och annat biologiskt avfall, som hanteras vid anläggningen. De utsläpp som skett har ingen direkt koppling till HEMABs biogasanläggning utan avser utsläpp från hela återvinningsanläggningen vilket även innefattar deponiverksamhet och kompostering. Redan 2016 rapporterades det om överskridna gränsvärden och HEMAB har sedan dess arbetat med att minska halterna i lakvattnet från anläggningen.

– Vi har under det gångna året vidtagit en rad åtgärder för att komma tillrätta med de förhöjda värdena av BOD i vårt lakvatten, säger Irene Hedlund, affärsområdeschef Återvinningen. Dessa har dessvärre inte visat sig vara tillräckliga, vilket vi beklagar.

HEMAB har hela tiden haft en tät dialog med tillsynsmyndigheten och månadsvis redovisat resultat från provtagningar av lakvattnet. Sedan en tid tillbaka har en ansökan om villkorsändring lämnats in.

Vi tycker att de villkor som finns uppställda i tillståndet för anläggningen inte är helt anpassade till den mängd organiskt material vi fått tillstånd att hantera och har därför ansökt om en villkorsändring hos Länsstyrelsen,
säger Irene Hedlund. Det finns också anledning att titta på alternativa mätmetoder där den faktiska mängden BOD mäts snarare än halten. Den processen pågår men fråntar oss inte ansvaret att utifrån nuvarande villkor bedriva verksamheten så korrekt som möjligt.

De förbättringsåtgärder som vidtagits handlar bland annat om en förändrad provtagningsplan, anläggandet av en gödselbrunn vilket säkerställer säsongslagring av biogödsel utan utsläpp till omgivningen och ett intensifierat samarbete med ett externt konsultföretag om framtagandet av ett ytterligare reningssystem.

Jag tror och hoppas att vi tillsammans med den externa part vi arbetar med kommer hitta en alternativ form av rening av lakvattnet så våra halter av BOD blir lägre framgent, säger Irene Hedlund.

HEMAB har även, utöver den tidigare utredningen, initierat en utökad recipientutredning för att noga kunna se hur de förhöjda halterna av syreförbrukande ämnen påverkat artlivet i området.

Jag vill understryka att vi inte kan se att vår verksamhet haft en negativ påverkan på vare sig växt- eller djurlivet i Älandsfjärden, säger Irene Hedlund.

Fakta syreförbrukande ämnen (BOD)

BOD är naturligt förekommande ämnen som reagerar på ett naturligt sätt i miljön varvid syre förbrukas. Syrerika miljöer är en förutsättning för biologisk mångfald och trivsel för arter och fauna såsom vattenlevande växter, organismer och fiskar.