Om vattensituationen i Härnösand

Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av landet är bekymmersam. I Härnösand är dock situationen en annan beträffande de vattenleveranser HEMAB står för. Inga restriktioner behöver utfärdas.

Svenska myndigheter har manat till stärkt beredskap och i många kommuner manas det till återhållsamhet i nyttjandet av vatten. Inom vissa särskilt utsatta områden i Sverige införs till och med restriktioner.

 

- I Härnösand kan alla våra kunder fortsätta att nyttja vatten som vanligt, säger affärsområdeschef Tobias Sjöstrand. Vi får en del samtal från kunder som undrar hur det ligger till, men i Härnösand är förutsättningarna goda.


Förutsättningarna för vattenförsörjning skiljer sig mycket åt på olika platser i landet. På vissa platser där grundvattennivåerna är lägre än vanligt och där detta grundvatten används som råvatten är situationen en annan än på de platser där ytvatten i sjöar och vattendrag nyttjas så som i Härnösand.


Att spara vatten i Härnösand förbättrar tyvärr inte situationen på de platser där det är en brist.

 

- Vi förstår om det kan uppfattas som ett motsatsförhållande att det i media brett pratas om vattenbrist medan vi i Härnösand inte har vattenbrist, men det är faktiskt så det ligger till, säger Sjöstrand. Jag hoppas det beskedet bidrar med trygghet och bringar klarhet i frågan om vattentillgången lokalt i Härnösand.


Så här skriver Länsstyrelsen i Västernorrland på sin hemsida:

”Länsstyrelsen Västernorrland bedömer att det inte finns någon stor risk att den breda allmänheten i vårt län kommer att märka av vattenbristen. De stora kommunala vattenvattentäkterna i länet tar i huvudsak sitt vatten via insjöar och älvar. När det gäller den kommunala dricksvattenförsörjningen har länsstyrelsen ett bra samarbete med kommunerna i länet och en god överblick över situationen.”


Läs hela nyhettexten på Länsstyrelsen i Västernorrlands hemsida Länk till annan webbplats.