Oförändrad taxa för vatten och avlopp

Nu är det klart att priserna för vatten och avloppstjänster i Härnösand inte höjs inför 2013. Detta blev resultatet av kommunfullmäktiges beslut idag om utökat borgenstak för HEMAB, vilket i sin tur medger billigare upplåning.

Kostnadsutvecklingen har varit betydande, men trots detta har effektiviseringar och framför allt minskade räntekostnader till följd av inlösen av en revers hos Härnösands kommun, gjort att priserna för avlopps- och vattentjänster (VA-taxan) kan lämnas oförändrade.


- Oförändrad prissättning gör att vi ytterligare närmar oss målet att ge Härnösand länets lägsta va-priser, säger Tobias Sjöstrand affärsområdeschef Vatten. Vi har redan länets lägsta pris för flerbostadshus sedan flera år, men nu tar vi ett stort kliv närmare målet även för villakunder. Detta var ett roligt besked att kunna delge våra kunder så här före jul.


Ett flerbostadshus enligt Nils Holgerssonundersökningen (nilsholgersson.nu) gör av med 2 000 kubikmeter vatten per år och betalar för det i Härnösand cirka 63 200 kronor inklusive moms. Motsvarande kund betalar i länets andra kommuner upp till 33 procent mer än i Härnösand.


Målsättningen att ge Härnösand länets lägsta pris för va-tjänster sker inte på bekostnad av kvalitet. Investeringsbudgeten för vatten och avlopp i Härnösand uppgår till 14 miljoner kronor 2013.


- 2013 har vi dedikerat 8 miljoner kronor till ombyggnationer av ledningsnätet, säger Sjöstrand. Reinvesteringar i ledningsnätet görs för att öka driftsäkerheten. Vi har även avsatt pengar för kvalitetshöjande investeringar i våra produktionsanläggningar samt fortsatt arbete med fastställande av vattenskyddsområden för att trygga våra vattentäkter.