Ny vindkraft ger pengar till friluftslivet

Nu är beslut fattat om att bygga två nya vindkraft intill Vårdkasen under 2011. HEMAB avsätter samtidigt miljonbelopp för insatser som främjar det rörliga friluftslivet.
Grundidén med vindkraftprojektet på Vårdkasen är att satsningen ska tillföra såväl området som kommunen mer än själva vindkraftanläggningen. Förutom ökad andel egenproducerad grön el samt en uppdaterad horisontvy förväntas projektet ge samverkansfördelar såsom förbättrade vägar, ökad tillgänglighet till området och nya utflyktsmål.

— Styrelsen har beslutat om cirka 650 tusen kronor till olika friluftsfrämjande investeringsåtgärder på och omkring Vårdkasen, säger Andreas Einarsson, marknads- och informationschef. Utöver detta kommer vi att göra årliga avsättningar under anläggningens livstid motsvarande 1 procent av bruttointäkterna som de två nya vindkraftverken genererar. Beroende på bland annat elprisets utveckling innebär det cirka 100 tusen kronor per år som ska användas som driftsbidrag till de friluftsanläggningar som byggs.

Inledande samtal har förts mellan HEMAB och Samhällsförvaltningen Fritid om prioriteringar för satsningar i området. Alla insatser kommer att diskuteras med de aktiva föreningarna i området. Samhällsförvaltningen har ansvaret för denna process.

För projektets genomförande kommer vissa ingrepp i naturen att behöva göras i samband med att nya vägar byggs samt vid uppförande av fundament till vindkraftverken. Ett skogs- och naturvårdsavtal har därför tecknats med Svenska Naturskyddsföreningen och markägarna.

— Avtalet mellan parterna är upprättat för att ta till vara naturintressen samt se till att mångfald och fauna gynnas, säger Einarsson. Markägarna gör vissa eftergifter som innebär en begränsning i brukandet av vissa skogsområden till förmån för naturvårds- och bevarandeintressen i området. Vi kompenserar i vår tur markägarna för detta.

Närmare detaljer om projektets tidplan och genomförande presenteras under våren 2011.

En ung Härnösandsbo pekar ut sina drömmar om Vårdkasens utveckling. Vilka insatser som ska prioriteras är ännu inte bestämt. Samhällsförvaltningen är ansvarig för den processen.