Nytt tillstånd ARV Kattastrand

Det tillstånd för fortsatt drift av avloppsreningsverket vid Kattastrand enligt Miljöbalken som HEMAB ansökt om hos Miljöprövningsdelegationen har nu blivit beslutat.

Det tidigare tillståndet var utdaterat varför ett nytt behövde sökas och i dagarna kom beskedet om ett nytt som löper tills vidare.
Det känns skönt att vi, efter en lång process, fått de nya villkoren att förhålla oss till, säger Tobias Sjöstrand, AO chef Vatten.

Tillstånd med nya villkor

Det nya tillståndet innehåller bland annat skärpta villkor för utsläpp av biokemiskt syreförbrukande ämnen och fosfor vilket innebär att det kommer behövas investeringar i anläggningen.
Vi har fem år på oss att ställa om till de nya villkoren, säger Tobias Sjöstrand. Det handlar om investeringar i flermiljonklassen vilket kommer att påverka VA-taxan. Till vilken grad är för tidigt att säga men vi kommer nogsamt utreda vilka som är de mest kostnadseffektiva metoderna och teknikalternativen för att få så liten ekonomisk kundpåverkan som möjligt.

Förutom skärpta utsläppskrav ska HEMAB också arbeta med bland annat luktförbättrande åtgärder vilket inte minst är en fråga om arbetsmiljön vid verket men det förväntas även medföra positiva effekter för boende i närområdet.
HEMAB vill alltid bidra till att främja klimat- och miljöarbetet och det nya tillståndet ställer ännu högre krav på oss att minska belastningen på recipienten, det vill säga Södra sundet i det här fallet, säger Tobias Sjöstrand. Även om det kommer innebära mycket arbetstid och ökade kostnader så kommer insatserna bidra till ett mer hållbart samhälle vilket är positivt och detta kan ses som ett led i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.