Ny överföringsledning förbättrar för miljön

I Älandsbro pågår just nu ett annorlunda projekt, när en tre kilometer lång ledning byggs från lakvattenreningsverket vid Älands återvinnings-anläggning, ner till Älandsfjärden. Syftet är att förbättra miljön för både djur och natur.

Lakvatten är en restprodukt från deponier och något som behöver hanteras för alla som bedriver deponiverksamhet. Genom överföringsledningen slipper vattnet ledas genom de mindre vattendragen där vattenföringen ibland är begränsad.

 

- Det är viktigt för oss att göra så mycket som möjligt för att våra verksamheter ska få så lite negativ inverkan på djur och natur som möjligt, säger Joakim Nordkvist, affärsområdeschef Återvinning. För att säkerställa kvalitetskontrollen av vattnet renar vi det direkt i anslutning till Älands återvinningsanläggning. Där har vi goda förutsättningar för regelbundna tester enligt beslutat kontrollprogram.

 

Fiskar ska kunna vandra upp i Älandsån

Mjösjöbäcken och Älandsån avlastas nu genom att det renade lakvattnet från Återvinningsanläggningen i Älandsbro leds om till den utloppsledning som idag mynnar i havet från Älandsbro reningsverk.


- Förhoppningen är bland annat att göra det möjligt i högre utsträckning för fiskar att vandra upp i Älandsån, säger Nordkvist. Tidigare har vattnet runnit via Mjösjöbäcken vidare till Älandsån för att slutligen mynna ut i Älandsfjärden.

 

Projektet har tagit lång tid att planera, men nu är arbetet i full gång och senare i december ska hela den tre kilometer långa ledningen driftsättas.

 

- Efter flera år av förberedelser känns det bra att vara igång med det praktiska entreprenadarbetet, säger projektledare Jan Lundgren på HEMAB. Arbetet fortgår helt enligt plan och som det ser ut nu kommer vi bli klara på utsatt tid.

Lakvattenledningen är uppdelad i längder om 12 meter. Först svetsas tre längder samman, innan den läggs ner i rörgraven där de svetsas samman till en del. På bilden syns änden på ledningen.

För att ta tillvara på matjorden på åkrar och ängar, flyttas jorden genom att gräva en bred korridor. Den läggs sedan tillbaka när arbetet är färdigt.