Nya priser 2016

Vår styrelse har nu fastställt de nya priserna för 2016. De innebär vissa prisförändringar, men även att några priser hålls oförändrade. 

Vi utvecklar vår verksamhet kontinuerligt gällande bland annat miljö och tillgänglighet för våra kunder. Detta i kombination med allmänna kostnadsförändringar gör att vi nu behöver justera våra priser. Ändå ligger vi på en bra nivå i våra priser.

- Det känns jättebra att vi år efter år kan behålla en mycket bra och konkurrenskraftig prisnivå för alla våra affärsområden, säger Andreas Einarsson, marknads- och kommunikationschef.

Ökad återvinning ger topplacering i länet

Utsorteringen av återvinningsmaterial har ökat väsentligt med införandet av flerfackskärl, vilket är väldigt glädjande. En plockanalys av avfallet som utfördes under hösten 2014 visade att Härnösand ligger i topp gällande källsortering i Västernorrland. Flerfackskärlen har också bidragit med minskade förbränningskostnader.

- Att mängden brännbart avfall har minskat är oerhört positivt, säger Joakim Nordkvist, chef för affärsområde Återvinning. Flerfackskärlen har bara inneburit positiva effekter för vår verksamhet, säger han.

Samtidigt som utsorteringen har ökat i flerfackskärlen så har inflödet av annat material, så som behandlat trä och byggavfall, också ökat till Härnösands Kretsloppspark och Älands återvinningsanläggning. Detta är naturligtvis positivt, men har även medfört ökade kostnader. Främst för att kostnaden för att återvinna det här materialet har ökat.

- Vi ser det som en väldigt viktig fråga att kunna ta emot så mycket material som möjligt på våra återvinningscentraler, men naturligtvis måste vi ha kostnadstäckning för det, säger Nordkvist. De minskade förbränningskostnaderna som flerfackskärlen bidrar med väger tyvärr inte upp de ökade kostnaderna för att ta hand om byggavfall och liknande vid återvinningscentralerna, konstaterar han.

Renhållningstaxan justeras

Renhållningstaxan är uppbyggd av en fast grundavgift och en hämtningsavgift som varierar beroende på typ av kärl och hämtningsintervall.

- Grundavgiften är konstruerad för att täcka kostnader för bland annat Återvinningscentralerna, så det är därför naturligt att vi nu justerar den avgiften något, säger Nordkvist. Hämtningsavgiften förblir oförändrad, tillägger han.

Höjningen motsvarar cirka 10 kronor/månad för villor, och 5 kronor/månad för fritidshus och flerbostadshus. Kommunfullmäktige fattar beslut om renhållningstaxan i slutet av november.

Arbete pågår även med en miljöstyrande taxa och denna föreslås träda i kraft senare under 2016. En sådan taxa skulle innebära att den som gör mer rätt också ska betala mindre för sitt avfall. Med andra ord ska mer utsorterat material i form av pappersförpackningar, plastförpackningar, glas etcetera och mindre mängd brännbart avfall, gynnas.

Exempel på vad prisjusteringarna innebär

Priserna nedan inkluderar moms om inget annat anges

Fjärrvärme

Priset för fjärrvärme justeras i genomsnitt med 1,5 procent.

Det innebär bland annat att:

  • det rörliga energipriset för småhus höjs till 67,2 öre/kWh

  • det fasta priset hålls oförändrat

  • effektpriset höjs med 1,5 procent

Jämförelse

En ”småhuskund” med förbrukning om 20 000 kWh/år får en höjd kostnad med 240 kronor/år eller 20 kronor/månad.

Elnät

Priset för elnät justeras i genomsnitt med 1,49 procent.

Det innebär bland annat att:

  • för en lägenhetskund i hyreshus höjs den fasta avgiften med 21,25 kronor/år.

  • för alla kunder höjs överföringsavgiften med 0,1 öre/kWh.

Jämförelse

En ”småhuskund” med förbrukning om 20 000 kWh/år får en höjd kostnad med 87,5 kronor/år eller 7,3 kronor/månad.

Vatten

Priset för vatten förblir oförändrat.

Återvinning (fastighetsrenhållning)

Priset för fastighetsrenhållning är uppdelat i grundavgift och hämtningsavgift. Grundavgiften är samma för alla inom en boendeform och hämtningsavgiften beror på vilket sorteringsalternativ du som kund har.

Grundavgiften höjs med 5 procent för alla kunder. Hämtningsavgiften lämnas oförändrad.

Jämförelse

Grundavgiften höjs med 119 kronor/år för småhuskunder och 60 kronor/år för fritidshus och lägenheter. Hämtningsavgiften ändras inte för någon kundkategori.

OBS! Priserna för fastighetsrenhållning behöver även beslutas av kommunfullmäktige innan de träder i kraft.

Utförlig information finner du på vår webbsida www.hemab.se under respektive affärsområde.

Kontaktperson

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss under kontorstid på 0611-55 75 00 eller info@hemab.se.