Nu tar vi nästa steg i utbyggnaden av kommunalt VA på södra Härnön

Beslutet att utöka verksamhetsområdet för VA på södra Härnön har vunnit laga kraft och därmed har projektet gått över till oss på HEMAB som VA-huvudman att genomföra. Vår plan är nu att kunna starta grävarbetet under senare delen av 2016.

Parallellt med beslutet om utökat verksamhetsområde fattades även beslut om ändrade detalj­planer i området. Beslutet att ändra detaljplanerna överklagades, men fick avslag av Länsstyrelsen. Överklagan är nu inlämnad till Mark- och miljödomstolen. Detta påverkar dock inte vår möjlighet att påbörja förarbetet.

 

Klart med entreprenör och projektör

Skanska är anlitad som entreprenör och Sweco är anlitad som projektör i projektet. Vi har nu börjat säkerställa projekteringen av ledningsstråket genom att tillsammans röra oss i det aktuella området.

 

- För att få en tydligare bild av förutsättningarna för att genomföra projektet behöver vi se hur marken ser ut och var berget går i dagen till exempel, säger Peter Norberg, projektledare på HEMAB. För att se det måste vi vara på plats och gå hela sträckningen.

 

Kom och prata med oss

Den exakta ledningsdragningen och övriga tekniska detaljer håller nu på att fastställas och under tiden planerar vi för frågekvällar för de som bor i området. Frågekvällarna kommer dock inte att lägga någon tid på de kommunala beslut som tagits.


- Vi vill bjuda in de som berörs av det här projektet och ge dem en möjlighet att ställa frågor och få en tydligare bild av hur arbetet kommer gå till. Det är det som är syftet för oss som genomförare, säger Norberg. Vi bjuder på fika och ställer oss till förfogande från såväl HEMAB som Skanska och ServaNet. Alla ska helt enkelt känna att de har fått chansen att räta ut sina frågetecken. Har man fortfarande funderingar kring själva beslutet ser vi gärna att de frågorna ställs direkt till kommunen, konstaterar han.

 

Bakgrund till beslutet

Att utöka verksamhetsområdet är ett beslut fattat utifrån en kartläggning av enskilda avloppslösningar i det berörda området på södra Härnön. Kartläggningen visade att endast 30% av de befintliga lösningarna var godkända ur miljösynpunkt och att kommunalt VA är den lösning som i längden är mest hållbar både miljömässigt och ekonomiskt.