Nuläget i utredningen om ett eventuellt övertagande av Technichus AB

Ekonomin har tidigt i pågående utredningsarbete utkristalliserats som en väsentlig del att bringa klarhet i. Technichus styrelse har tillsatt en extern konsult att utreda hur en långsiktig och stabil finansiering av Technichus verksamhet kan se ut, vilket också är en förutsättning för ett införlivande i HEMAB-koncernen.

Den externa konsultens utredningsarbete sker parallellt och samordnat med HEMABs egen utredning av konsekvenserna av om Technichus AB ska ingå som ett dotterbolag i HEMAB-koncernen.

 

- Ett positivt beslut om att införliva Technichus AB i vår koncern förutsätter en långsiktig finansiering av verksamheten, säger Lotta Visén, ordförande i HEMAB. Och att denna finansiering ska ske från annat håll än från våra befintliga kunder inom fjärrvärme, elnät, återvinning och vatten för att ta några exempel är likaså en förutsättning och självklarhet. Så mycket kan jag säga utan att föregå slutresultatet av utredningsarbetet samt styrelsens beslut vid kommande extrainsatt möte den 21 november.


Om inte HEMAB ska stå för långsiktig finansiering genom att täcka de underskott Technichus AB stundtals genom åren uppvisat, vem ska då stå för pengarna?

 

- Finansieringen av Technichus sett ur vårt perspektiv förutsätter vi även fortsättningsvis ska komma från Härnösands kommun, andra aktörer och fonder såsom exempelvis projektmedel, statliga anslag samt andra kommuner och intressenter, säger Visén.


Var kan då fördelarna finnas med att Technichus AB skulle bli ett dotterbolag till HEMAB?

 

- Utredningsarbetet får komma fram till möjligheter och risker med ett övertagande, men vi tror det kan finnas samordningsfördelar inom administrativa rutiner och ledningsprocesser. Eftersom Technichus delvis finansieras genom externa projektpengar, som ofta betalas ut i efterhand, skulle det även vara en fördel för Technichus AB att ta del av HEMABs likviditet. Detta skulle förenkla för deras verksamhet utan att för den sakens skull innebära några som helst ekonomiska subventioner från HEMAB, säger Visén.

 

- Ett samgående skulle sannolikt även innebära att redan etablerade samarbetsformer kan utvecklas åt ett håll som gynnar och stärker båda parter, säger Visén.


Just nu pågår intervjuer med personalen på Technichus i syfte att skapa en tydlig nulägesbild av verksamheten, vilket är en förutsättning för att om möjligt finna de samordningsvinster som gör ett övertagande aktuellt. 21 november fattar HEMABs styrelse beslut i frågan.


Tidigare nyhet i frågan, ”Technichus - en del av HEMAB?”