Miljöprövningsdelegationens beslut om projekt vindkraft Spjutåsberget

Måndag 8 september delgavs HEMAB beslutet av sin tillståndsansökan att bygga fyra vindkraftverk intill Spjutåsberget söder om Härnösand. Beslutet medger tillstånd att bygga två av de önskade fyra verken.

Planeringsarbetet med utredningar och vindmätningar har pågått en längre tid och tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning överlämnades till Länsstyrelsen i Västernorrland i april 2013. I september 2013 kompletterades tillståndsansökan utifrån önskemål från Länsstyrelsen.


- Beslutet ger tillstånd för de två västliga vindkraftverken närmast Spjutåsberget, men medger ej byggnation av de två östligare föreslagna placeringarna, säger Pär Marklund projektledare energiteknik på HEMAB. Miljöprövningsdelegationens beslut innebär förändrade förutsättningar för projektet.


Hur kommer HEMAB att agera nu? Kommer de två tillståndsgivna verken att byggas?


- Vi är självfallet besvikna över beslutet, säger Marklund. Nu vidtar arbete att noggrant analysera Miljöprövningsdelegationens motiv och argument i beslutet. Vi kommer sedan att ta ställning kring ett eventuellt överklagande till Mark- och miljödomstolen.


- Huruvida vi kommer att bygga eller inte går inte att säga i dagsläget, säger Marklund. Sannolikt står vi inför tillkommande administrativa arbetsinsatser och en längre process och en förskjuten tidplan vid ett eventuellt realiserande.


Senast 13 oktober ska ett eventuellt överklagande av Miljöprövningsdelegationens beslut göras för att om möjligt fortfarande ha chansen att kunna bygga planerade fyra vindkraftverk intill Spjutåsberget. Mer information om ett eventuellt överklagande kommer att ges senast 13 oktober 2014.


Här finner du mer information om projekt vindkraft Spjutåsberget.