Lokala lantbruket och HEMAB utreder biogassamarbete

Nu ska de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för biogasproduktion i Härnösand genom rötning av bland annat flytgödsel utredas.
Förstudien finansieras delvis av Länsstyrelsen och ska genomföras av teknikkonsultföretaget Sweco. Projektet är ett samarbete mellan HEMAB, lokala lantbrukare och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

— Det här blir en komplettering och fördjupning av en tidigare förstudie vi gjort kring lokala alternativ för produktion och användning av biogas, säger HEMABs projektledare Pär Marklund. Tidigare har fokus legat på att studera rötning av avloppsslam och matavfall som HEMAB redan har tillgång till.

Initiativet till utredningen som nu ska göras kommer från lantbrukarna och ska främst ge svar på om man genom samarbete kan få tillräckliga mängder flytgödsel och andra jordbruksrester för att uppnå den storskalighet som krävs för att bygga en biogasanläggning lokalt.

— Slutprodukter kan vara drivmedel, värme, el, gödsel och täckningsmaterial men varierar med val av teknik, säger Marklund. En bedömning måste därför göras kring vad som blir ekonomiskt och praktiskt gångbart lokalt och på marknaden.

För lantbrukarna skulle en lokal biogasanläggning kunna bli ytterligare en inkomstkälla och logistiken kring gödseltransporter skulle kunna ge samordningsfördelar för lantbrukarna. Att sprida rötrest på åkrarna istället för orötad gödsel ger fördelar. Rötad gödsel är lättare att sprida jämt och växterna kan lättare ta upp den. Dessutom luktar den mindre än obehandlad gödsel.

— HEMABs mål att ge Härnösand länets lägsta priser på våra tjänster är en viktig aspekt att beakta även i våra framtidsprojekt, säger VD på HEMAB Ingemar Forzelius. En eventuell biogassatsning ska bidra till det målet samt även skapa miljönytta och bidra till lokal utveckling med möjlighet till utökad sysselsättning. Det är därför viktigt att frågan blir ordentligt genomlyst då det är många parametrar som påverkar inriktningen och omfattningen av en eventuell satsning.

HEMABs styrelse har angett inriktningen att investeringar i biogasteknik bör lokaliseras till Älands avfallsanläggning om de blir aktuella. Samverkan med närliggande kommuner är tänkbart och ses som positivt ifall det skapar mervärden.

Projektorganisation

  • HEMAB är projektägare och beställare
  • Lokala lantbrukare samordnar sig kring frågan och är samarbetspartner till HEMAB
  • Sweco utför det ekonomiska, tekniska och miljömässiga utredningsarbetet på uppdrag av HEMAB
  • LRF samordnar och bistår lantbrukarna i sina interna diskussioner samt även Sweco i kontakten med lantbrukarna.

Fakta biogas

  • Biogas består främst av metan och koldioxid, men även vätesulfid och ammoniak, och bildas när organiskt avfall bryts ned av mikroorganismer i syrefri miljö.
  • I naturen bildas biogas exempelvis i våmmen hos kor samt i sumpmarker och i sjösediment.
  • Biogasteknik innebär nyttjande av mikroorganismers naturliga förmåga att omvandla avfall till förnybar energi i form av metan.
  • I processen frigörs andra ämnen såsom kväve och fosfor vilka är värdefulla gödningsmedel (biogödsel) till åkrar eller skog.
  • Redan idag tas biogas tillvara ur soptippen i Älandsbro. Gasen blir fjärrvärme i Härnösand (energin/år motsvarar uppvärmning av cirka 200 villor).

Principbild biogas i Härnösand - olika lösningar