Konstruktivt samråd i Spjutåsprojektet

Ytterligare ett steg mot målet att bygga ny vindkraft intill Spjutåsberget mellan Fröland och Häggdånger söder om Härnösand är taget. 24 oktober då samrådstiden gick ut hade ett tjugotal yttranden från privatpersoner inkommit och ungefär lika många remissvar.

HEMAB driver projektet i egen regi och det nu avslutade samrådet är ett led i tillståndsprocessen. Samrådsunderlaget publicerades på HEMABs hemsida 8 juli och ett öppet samrådsmöte för allmänheten hölls 31 augusti. Remissförfrågningar tillsändes myndigheter och särskilt berörda i september.

— Syftet med samrådet har varit att samla fakta och synpunkter på vår projektidé men också att skapa en dialog utifrån de frågor och åsikter som inkommer, säger projektledare Pär Marklund. Detta har vi lyckats bra med och alla som inkommit med ett yttrande eller varit i kontakt med oss har fått återkoppling och möjlighet att diskutera. Även om samrådstiden formellt är slut tar vi gärna emot förslag och idéer även fortsättningsvis, säger Marklund. Alla inkomna yttranden sammanställs i en samrådsredogörelse, vilken bifogas tillståndsansökan, som ska inlämnas till Länsstyrelsen i juni 2012.


Hur har samrådet bedrivits och vilka resultat har uppnåtts?

— Samråd handlar om mer än att bara annonsera och administrera brevutskick för att sedan passivt invänta svar, säger Marklund. Bra diskussioner har förts med bland annat Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet, diskussioner som bidragit till bättre förståelse hos oss för vilka de viktigaste hänsynstagandena är som måste göras avseende anläggningens utformning med vägar samt placering av verken. Diskussionerna kommer att fortsätta och involvera fler parter framöver.

Vilka är de största frågorna eller aspekterna som lyfts till HEMABs kännedom i samrådet?
— Inkomna yttranden handlar om mycket av det som vi förväntade oss, exempelvis upplevd oro för ljudstörningar och landskapsbildspåverkan samt oro för begränsningar för ett rikt djur-, natur- och friluftsliv, säger Marklund. Även om skriftliga synpunkter mestadels lämnas av oroade intressenter så finns det även de som ser satsningen som en möjlighet till utveckling av området med goda chanser att öka dess tillgänglighet och attraktionskraft utan att för den skull beröva området dess karaktär.

Vad händer nu i projektet med ny vindkraft mellan Fröland och Häggdånger?
— Nu arbetar vi med miljökonsekvensbeskrivningen vilken i likhet med samrådsredogörelsen ska bifogas tillståndsansökan våren 2012, säger Marklund. Djur- och naturinventeringar är mycket viktiga delar av detta arbete och genomförs nu systematiskt och med stor omsorg. Här tar vi hjälp av expertis såsom ornitologer, biologer och geologer.

— Projektet är inne i en spännande fas där vi utifrån områdets förutsättningar ska identifiera den optimala anläggningen beaktat såväl totalekonomi som övriga intressen men även tänkbara mervärden och synergier, avslutar Marklund.

När kommer det att stå färdiga vindkraftverk som ger ny energi till Härnösand intill Spjutåsberget?
— Om projektet förverkligas, vilket är vår absoluta målsättning, siktar vi på ny vindkraft i området inom en period av tre till fem år, säger Marklund. Men det är för tidigt att göra några mer precisa utfästelser än så.