HEMAB väljer överklaga beslut om ny vindkraft

Efter noggrant övervägande och analys har vi beslutat överklaga Miljöprövningsdelegationens beslut att endast medge tillstånd att bygga två av de önskade fyra verken intill Spjutåsberget söder om Härnösand.

- Vår förhoppning är att en prövning i högre instans kan leda till att vi beviljas tillstånd att bygga samtliga av de fyra verk vi sökt tillstånd för, säger Ingemar Forzelius, VD, HEMAB.


- Oavsett utfall innebär processen att det kommer att ta längre tid än planerat att nå en punkt där projektet kan genomföras.


Vi anser inte att det finns stöd för den begränsning av anläggningens omfattning (att utesluta verk 3 och 4) som beslutet medför, och att det därför finns anledning att få detta prövat i högre instans. Därför överklagas beslutet till Mark- och miljödomstolen i Östersund.


Vi bedömer att den sammantagna miljönyttan av fyra vindkraftverk i området är större än det förväntade intrånget och att miljöpåverkan kan anses bli acceptabel.


Avseende möjligheterna till ett förverkligande av projektet innebär en begränsning från fyra till två vindkraftverk att de ekonomiska marginalerna blir märkbart mindre. Anläggningsgemensamma kostnader för till exempel vägar och elnätanslutningar till de nya planerade vindkraftverken blir större per verk ju färre verk som byggs. Mot denna bakgrund blir ett överklagande än mer relevant.


Vad händer nu?

- Nu ligger överklagan hos Mark- och miljödomstolen. Vi får avvakta deras handläggning, hur lång tid det kan ta vet vi idag inte, säger Pär Marklund, projektledare.


Kontaktpersoner

Ingemar Forzelius, VD, 070-606 88 16.

Pär Marklund, projektledare, 073-275 47 77.


Vindkraft Spjutås

Mer information om Projekt Spjutås kan du läsa här: www.hemab.se/vindkraft/projektspjutasberget