HEMAB i pilotprojekt om havsbaserad vindkraft

HEMAB har gett klartecken och kommer med stor sannolikhet att delta i ett pilotprojekt med pontonförlagd havsbaserad vindkraft, delvis finansierat av EU-medel. Lyckas projektet är det ett stort tekniskt genombrott.

Till havs är vindförutsättningarna generellt sett goda. Ny teknik med mobil havsbaserad vindkraft står nu inför ett genombrott som kan bli oerhört betydelsefullt för omställningsarbetet till mer förnybar elenergiproduktion.

 

- Det känns oerhört spännande och vi är väldigt glada av att ha fått den här möjligheten om medverkan, säger Andreas Einarsson, chef för Kommunikation och externa relationer på HEMAB. Vi har tidigare fokuserat på ett landbaserat projekt vid Spjutåsberget, men idéen med pontonförlagd vindkraft till havs blir ett parallellt spår av forskningskaraktär.

 

Ny teknik med positiva möjligheter

Vissa tekniska utmaningar finns att lösa, exempelvis de mobila kraftkabelförband som måste ordnas.

 

- Lyckas projektet är det ett stort teknikutvecklingssprång, säger Pär Marklund projektledare energiteknik på HEMAB. De vanligaste diskussionerna vid etablering av vindkraft efter att beaktanden om djur- och naturvärden är gjorda är trots allt landskapspåverkan och horisontvy.


Roterande schema för olika ankringsplatser

Mobila fundament öppnar även möjligheter av solidarisk karaktär, men de tekniska bitarna måste självklart fungera också.

 

- Ett roterande förankringsschema i havsvikar med närhet till vårt eget lokala elnät är nödvändigt och något som begränsar placeringsmöjligheterna, säger Marklund. Gånsvikshamn, Lotsstugan, Vägnön samt Hästviken och Solumshamn har redan identifierats som möjliga ankringsställen. Tyvärr blir de kumulativa effekterna för stora i Södra Sundet annars hade närheten till vår 130 kV ledning över till Härnön där varit positiv, så vi har även diskuterat trådlös överföring av elkraften som ett alternativ. Svenskär och Barsviken har även diskuterats som aktuella platser.

 

Omlokalisering kan bara ske sommartid med den stiltje som då råder långa stunder. Boende i de tilltänkta områdena kommer att få uppleva vyn av pontonförlagd havsbaserad vindkraft under perioder av cirka ett år åt gången med fem till sju års mellanrum.

 

- Vi ser mycket fram emot det här projektet, men måste avvakta finansieringsbeslutet samt forskarnas tekniska kravspecifikation, säger Einarsson. Länsstyrelsen är en viktig aktör i projektet. De har flaggat för att man vill ha ett ankringsställe i Nattviken intill Residenset för att på nära håll kunna följa projektet. Detta behöver också utredas närmare.


Minimikrav på 10 vindkraftverk

Energimyndigheten medger inga mindre pilotprojekt än tio vindkraftverk på 150 meter.

 

- Det är sant och även om det är ett stort projekt för lilla HEMAB måste vi finna oss i det, säger Einarsson. För den här chansen vill vi inte missa.

 

Pilotprojektets finansiering väntas få klartecken 31 april då EU-kommissionens beslutande utskott ”Renewable energy windjoke” beslutar om sin projektbudget för nya ramperioden 2016-2020.