HEMAB investerar miljoner i kolfilter för bättre dricksvatten

HEMABs styrelse har den 11 juni 2018 tagit ett strategiskt inriktningsbeslut om att bygga ett kolfilter i syfte att höja kvalitén och leveranssäkerheten för dricksvatten i Härnösand.

Dricksvatten ska produceras och kontrolleras enligt de krav som finns i Livsmedelsföreskrifterna. Som huvudman för Härnösands kommuns allmänna VA-tjänster är det HEMAB som har ansvaret för att leverera dricksvatten som håller god kvalitet. Under de senaste tjugofem åren har vattenkvaliteten i Långsjön och Bondsjön försämrats och pågående klimatförändringar med höjd medeltemperatur och extremare väderskiftningar i form av torka och högflödessituationer ställer ökade krav på processen i att framställa ett bra livsmedel i form av dricksvatten.

Kompletterande reningssteg ger ännu renare vatten

Beslutet att investera i ett kolfilter innebär att ett kompletterande reningssteg byggs till och att vattnet som ett produktionsled kontinuerligt passerar genom ett filter av aktivt kol med lång uppehållstid för att på så vis ta fram ett ännu renare vatten och minska risken för bakterieförekomst i dricksvattnet.

– Med filteret blir processen robustare och vi kan hantera störningar i råvattenkvaliteten på ett tryggt sätt. Vi tror även att den här investeringen kommer att ge härnösandsborna upplevelsen av ett genomgående bättre vatten, säger Tobias Sjöstrand, affärsområdeschef Vatten.

För härnösandsborna kommer installationen innebära ett säkrare dricksvatten men också mindre lukt och mindre behov av klorering. På sikt förväntas den högre vattenkvaliteten även innebära minskade underhållskostnader genom att vattenledningar i marken inte måste spolas lika ofta.

Öronmärkta pengar för angelägen investering

Bondsjön och Långsjösystemet är de vattentäkter som förser Härnösands centralort med dricksvatten och med ökande växlingar mellan varmt och kallt väder samt häftiga nederbördsmängder är trenden nyckfull för kvaliteten på råvattnet. Målbilden för investeringen är att anläggandet av kolfiltret ska stå klart hösten år 2020.

- Vi kommer att påbörja arbetet med upphandling av en projektpartner med detsamma, säger Sjöstrand. Därefter följer en period av beräkningar och projektering fram till en noggrann projektkalkyl, innan ett definitivt investeringsbeslut tas och bygget drar igång. Investeringens omfattning kräver även beslut av Kommunfullmäktige, vilket vi håller tummarna för att det skall fungera smidigt med tanke på angelägenheten i denna investering.

Projektet kommer inte att innebära några extra kostnader för kommunen och VA-taxan påverkas marginellt eftersom det handlar om fonderade medel som till stor del kommer att nyttjas. Pengar som satts av sedan år 2014 öronmärkta för kvalitets- och säkerhetshöjande insatser för dricksvattnet i Härnösand.

Två barn dricker vatten

Rent vatten en nödvändighet