HEMAB investerar 35 miljoner i kolfilter för bättre dricksvatten

Tisdag 2 april beslutade HEMABs styrelse att ett nytt barriärsteg för rening av dricksvattnet i Härnösand ska byggas i syfte att höja kvalitet och leveranssäkerhet.

Diskussioner och tankar om denna investering har förekommit under många årtionden, men nu är det beslutat. Kolfiltret som ska stå klart i december 2020 kommer att ge ökad dricksvattensäkerhet, men även bättre smak.

- Investeringen är i första hand en säkerhetsfråga där vi vill ta höjd för en ännu säkrare produktion, men vi vet att ett kolfilter även kommer att ge en positiv effekt på smakupplevelsen, säger Tobias Sjöstrand, affärsområdeschef Vatten på HEMAB. Faktum är att när frågan diskuterats tidigare på 1990-, och 2000-talet handlade det mest om smakförbättrande perspektiv, men klimatförändringen vi nu ser aktualiserar åter investeringen.

På sikt förväntas den högre vattenkvaliteten även innebära minskad klorering samt minskade underhållskostnader genom att vattenledningar i marken inte måste spolas lika ofta.

Planerad byggstart sommaren 2019

Projektpartner är upphandlad och kommer att bli Härnösandsföretaget JASAB och projekteringen har redan startat. Grundläggningsarbetet beräknas kunna påbörjas i sommar och driftsättning är planerad till december 2020 efter några månaders intrimning av den nya anläggningsdelen vid vattenverket på Tallvägen.

- Nästa steg är att kommunfullmäktige beslutar om borgen för investeringen innan byggstart kan ske vilket beräknas till augusti 2019, säger Sjöstrand. Det här är verkligen efterlängtat och kommer att bli ett lyft för våra kunder och en trygghet för oss som huvudman i vårt arbete med att leverera en bra produkt.

Påverkas VA-taxan?

Projektet kommer inte att innebära några extra kostnader för kommunen eller VA-kunderna eftersom investeringen till stor del finansieras av tidigare fonderade medel, öronmärkta pengar som satts av sedan år 2014 för kvalitets- och säkerhetshöjande insatser.

Fakta

Som huvudman för Härnösands kommuns allmänna VA-tjänster är det HEMAB som har ansvaret för att leverera dricksvatten som håller god kvalitet.

Risken för vattenburna smittor och pågående klimatförändringar med höjd medeltemperatur och extremare väderskiftningar är två skäl till att vi redan har två så kallade biologiska barriärer som renar vattnet i Härnösand – Ultraviolett (UV) ljus och kemisk fällning.

Ett tredje steg i form av kolfilter innebär att ett kompletterande reningssteg tillskapas. Dricksvattnet blir därmed ännu renare och risken för bakterieförekomst minskar ytterligare.

Ritning av fasad av tillbyggnad

Tillbyggnaden kommer att ske på "baksidan" av nuvarande vattenverk på Tallvägen. Den nya byggnadens höjd kommer att bli i nivå med befintlig något lägre byggnadsdel som utgör vattenverket idag.