HEMAB inleder samarbete kring biogas

Intresset för biogas fortsätter öka kraftigt i Sverige enligt ny statistik från Energimyndigheten. I takt med detta behöver också produktionen öka för att tillmötesgå marknadens önskemål. Nu inleder HEMAB ett samarbete med Gästrike Ekogas AB.

Gästrike Ekogas AB ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. De innehar en biogasanläggning i Forsbacka där behandling av regionens matavfall sker.

Vi är glada att kunna samverka med en aktör som Gästrike Ekogas AB, säger Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB. Vi har mycket att lära av varandra och tillsammans kommer vi kunna skapa ännu bättre förutsättningar för en hållbar och effektiv produktion av biogas längs södra norrlandskusten.

Produktionen av biogas är till stor nytta för vår region, både vad gäller de miljömässiga vinsterna men även när det kommer till investeringar och arbetstillfällen, säger Jonas I Stenfelt, vd Gästrike Ekogas AB. Vi kommer lära oss av varandra och dra nytta av de erfarenheter och kunskap som respektive organisation tillskansat sig under den tid produktionen bedrivits.

Samarbetet innefattar bland annat materialutbyte, upphandlingar, logistik och resursdelning. Just materialutbytet ser HEMAB positivt på vilket i korta drag medger mellan parterna att dela avfallsmängder mellan varandra.

Vi har skrivit fram ett förslag till vår styrelse om huruvida vi ska bygga ut anläggningen i Äland eller inte, säger Lena af Geijerstam Unger. I samband med detta behöver vi kunna parera tillgången av substrat varför en partner av det här slaget kommer vara till stor nytta för oss.


Fakta biogas

Biogas är en förnybar energikälla som bland annat bildas när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö. Det sker exempelvis då matavfall, gödsel eller avloppsslam bryts ner av mikroorganismer i en rötkammare – den process som sker vid HEMABs anläggning i Äland.

Biogas består till största del av metan, precis som naturgas. Skillnaden är att biogasen är förnybar och ingår i jordens naturliga kretslopp, medan naturgasen är en fossil gas som bildats i marken under många miljoner år.

Biogas som producerats genom en rötningsprocess genererar förutom biogas även en annan värdefull produkt – biogödsel. Biogödsel innehåller viktiga näringsämnen och då den ersätter konstgödsel på åkermark ökas klimatnyttan från biogasen ytterligare.

HEMAB uppgraderar sedan biogasen till fordonsgas vilket innebär ett fossilfritt alternativ till drivmedel för både personbilar och tyngre fordon.