HEMAB gör en intern kontroll om otillbörlighet förekommit

Härnösands kommun har gett KPMG i uppdrag att göra en genomlysning av entreprenadkontraktet för drift av teknisk verksamhet i Härnösand. Eftersom misstanke om oegentligheter inom Härnösands kommun framkommit väljer HEMAB att göra en egen intern kontroll. En avgränsad del av entreprenadkontraktet innefattar nämligen även HEMAB, entreprenaden för vatten- och avloppsledningar.

- Vi misstänker i dagsläget inga oegentligheter, säger Ingemar Forzelius VD på HEMAB. Att vi väljer att inleda en intern kontroll beror på att vi omnämns i KPMGs rapport.


HEMAB har riktlinjer för vad som gäller i relationen med leverantörer, kunder och andra intressenter. Chefer, arbetsledare och berörda har genomgått utbildning och har deltagit i framarbetande av företagets riktlinjer.

 

- 2013 anlitade vi en sakkunnig från Institutet mot mutor som i föreläsningar växlat med gruppövningar utbildade berörd personal i vad som är okej och inte, säger Forzelius. Jag upplever att våra chefer och arbetsledare på ett bra sätt tagit till sig denna kunskap och är förvissad om att vi löpande arbetar på ett ansvarsfullt sätt. Men för säkerhets skull kommer vi nu att studera detta närmare.


Här finner du HEMABs riktlinjer för otillbörlig påverkan.