HEMAB bygger två nya vindkraftverk på Spjutåsberget

Nu har styrelsen i HEMAB beslutat om att bolaget ska bygga två vindkraftverk på Spjutåsberget söder om Härnösand. En investering på 77 miljoner kronor.

Det var vid ett extra insatt styrelsemöte måndag 13 november styrelsen fattade beslut. Ärendet handlade om att ta ställning till om Miljöprövningsdelegationens tillstånd givet i september 2014 för HEMAB att uppföra två vindkraftverk på Spjutåsberget ska användas eller inte. Området är ett av de sex områden som kommunfullmäktige pekat ut som mest lämpliga för vindkraftetableringar i Härnösands kommun.

- Projektet kommer att tillföra upp till 24 000 megawattimmar ny lokalproducerad el, vilket motsvarar cirka 10 procent av Härnösands förbrukning, säger vd Lena af Geijerstam Unger. Med dessa två vindkraftverk kommer HEMAB att ha en egen förnybar elproduktion motsvarande 25 procent av Härnösands totala elbehov.

Projektet vindkraft vid Spjutåsberget startade för cirka 10 år sedan och därefter har förprojektering genomförts inklusive vindmätningar, arrendeavtal har tecknats med markägare och Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har beslutat om ett miljötillstånd för två vindkraftverk.

Ökad grad av självhushållning och möjligheter till lokala satsningar

Den lokalproducerade förnybara elen kommer att säljas till kunder som tecknar elavtal med HEMAB Elförsäljning och projektet skapar förutsättningar för lokala satsningar på föreningsverksamhet och friluftsliv på motsvarande sätt som gjorts på Vårdkasen.

 - Genom projektet tryggar vi en högre grad av självhushållning och ännu fler kan teckna elavtal om att köpa grön el direkt från oss. Samtidigt bidrar vi till de nationella målen om omställning till ett hållbart energisystem, säger af Geijerstam Unger. Styrelsen fattade även beslut om att öronmärka pengar till eventuella satsningar för föreningsverksamhet, friluftslivet och andra angelägna allmänna intressen i området, upp till 1 procent av investeringsbeloppet samt de årliga intäkterna.

Ekonomi och förutsättningar för energiproduktion

Investeringar över 25 miljoner kronor behöver formellt hanteras av HEMABs ägare. Därför kommer HEMAB nu att göra en framställan till Härnösands kommun om fastställande av investeringen samt beslut om kommunal borgen.

Investeringen på 77 miljoner kronor beräknas påverka HEMABs soliditet med cirka 1,5 procent. Försäljningspriser på el och elcertifikat påverkar starkt intäktsmöjligheterna och därmed lönsamheten i ett vindkraftprojekt.

- Investeringskostnaderna för projektet går att förutse med god precision, men intäkterna som kommer från försäljning av el och elcertifikat är svårare att förutse, vilket bidragit till en lång beslutsprocess, säger af Geijerstam Unger. Kassaflödet för de två nya vindkraftverken kommer att vara positivt och därigenom trygga återbetalningen, även om återbetalningstiden kommer att kunna bli relativt lång, omkring 13 år. Den tekniska livslängden för anläggningen är dock avsevärt längre än så, vilket gör att investeringen förväntas ge en god total avkastning.

- Vindläget är genom flera års mätningar konstaterat mycket bra och i paritet med Vårdkasen där elproduktionen överträffat de i förväg uppställda prognoserna med drygt 20 procent, säger projektledare Pär Marklund. Ny utvecklad vindkraftteknik medför också en väsentligt högre produktion i dessa två vindkraftverk jämfört med de två senast uppförda på Vårdkasen.

Fakta om projekt vindkraft Spjutåsberget

  • Två vindkraftverk med installerad generatoreffekt på 3,5-4,5 MW
  • Årlig energiproduktion cirka 23-28 GWh (båda verken tillsammans)
  • Rotordiameter 130-150 meter
  • Totalhöjd cirka 180 meter
  • Infrastruktur i form av nya vägar
  • Särskilda avsättningar för lokala satsningar

Läs mer om projekt vindkraft Spjutåsberget här.

De nya vindkraftverken kommer med hjälp av utvecklad vindkraftteknik ha en väsentligt högre produktion än de två vindkraftverk som senast byggdes på Vårdkasen.