Härnösands försörjning av dricksvatten tryggas genom byggande av reservledning

HEMABs styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga en reservvattenledning från Långsjön direkt till Vattenverket vid Tallvägen. Investeringen som beräknas uppgå till ett flertal miljoner kronor syftar till att säkra Härnösands försörjning av dricksvatten.

Härnösands centralort och nordliga delar av kommunen förses med dricksvatten som tas från ytvattentäkten Bondsjön. Bondsjön fylls delvis på via en överföringsledning från Långsjösystemet. Den nya ledningen ska göra det möjligt att hämta vatten direkt från Långsjösystemet och koppla bort Bondsjön vid en eventuell förorening eller annan kvalitetspåverkande störning.

–Investeringen är efterlängtad och mycket viktig för att vi ska ha säkra leveranser av dricksvatten, säger affärsområdeschef Tobias Sjöstrand. Reservvattenledningen blir som en inkopplingsbar förlängning på befintliga överföringsledningen från Långsjön direkt till råvattenpumpstationen före vattenverket vilken kommer minska risken för negativ påverkan och i värsta fall uteblivna vattenleveranser om Bondsjön skulle drabbas av förorening.

Öronmärkta pengar för säkerhetshöjande insatser

Det beslut HEMABs styrelse tagit om reservvattenledningen är ett inriktningsbeslut. Slutgiltigt investeringsbeslut ska fattas av HEMABs styrelse under 2019. Projektet kommer inte att innebära några extra kostnader för kommunen och VA-taxan påverkas marginellt eftersom det till stor del handlar om redan fonderade medel som satts av sedan år 2014 för kvalitets- och säkerhetshöjande insatser för dricksvattnet i Härnösand.

–Vi har påbörjat arbetet med detaljprojektering och framtagande av ett förfrågningsunderlag för upphandling, säger Sjöstrand. Planerad byggstart blir efter styrelsens beslut 2019 med mål att driftsättning ska kunna ske sommaren 2020.