Härnösand i nationellt projekt om ytråvatten

Projektet som är frivilligt och drivs av Livsmedelsverket heter ”Riskklassning av svenska ytråvatten” och ska resultera i ökad kunskap om mikrobiologiska risker.

Livsmedelsverket har fått finansiering från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) för detta samt ytterligare några stora projekt om dricksvattenförsörjning i Sverige.


- Vi är nio svenska vattenproducenter som deltar, säger Tobias Sjöstrand affärsområdeschef Vatten. Medverkan innebär visst eget arbete, men i gengäld får vi utökad och specifik kännedom om vårt råvattens status. För oss var det en självklarhet att svara ja och delta.


- Projektet med dess fördjupade provtagningar och analys kommer att ge oss ökad insikt om Bondsjön som råvattentäkt och eventuell förekomst av riskämnen, vilket känns spännande, säger Sjöstrand. Vi ser medverkan i projektet som en naturlig del i vårt strategiska arbete med att säkra ett bra dricksvatten till Härnösand.


Samtliga medverkande orter (Härnösand, Partille, Lovö, Norrköping, Berggården, Trollhällan, Sjöbo, Karshult och Östersund) har ytråvattentäkter av olika karaktär och är utvalda för att så heltäckande som möjligt återspegla landets samtliga ytråvatten.


Resultaten från projektet ska bli en handbok som ska fungera som stöd till dricksvattenproducenter avseende mikrobiologiska risker.


- Livsmedelsverket förser oss med filter och nödvändig utrustning för att vi ska kunna ta vattenprover under september till november. Prover som vi sedan skickar iväg till analys, säger Sjöstrand. Efter höstens provtagningar på de nio orterna kommer fem orter att väljas ut till fas två med långtidsprovtagning varje vecka fram till våren 2015.


Analyserna fokuserar på de i dricksvattensammanhang relevanta patogenerna Salmonella, Campylobakter, E. coli, Cryptosporidium, Giardia och Norovirus samt indikatorer för Koliformer (ecoli), Enterokocker (Clostridium perfringens) och andra odlingsbara mikroorganismer.


- Vi har behandlingssteg i vår dricksvattenprocess som tar hand om eventuella förekomster av exempelvis Cryptosporidium, säger Sjöstrand. I vilken omfattning de virus och bakterier som nu ska analyseras förekommer i vårt råvattensystem har vi begränsad kännedom om idag. Vi hoppas att projektet ska bidra med ytterligare fakta.


Fakta ytråvatten:

Ytråvatten är det obehandlade sjövattnet, vilket leds in i vattenverket för behandling (sandfilter, flockningskemikalier, uv-ljus bland annat) innan det senare via ledningsnät når kunderna. I Härnösands vattenverk vid Tallvägen tas ytråvattnet från Bondsjön, men dess ursprung är från källsjöar i trakterna av Roten bland annat.


Drifttekniker Björn Refsbäck övervakar den nymonterade filtreringsutrustningen från Livsmedelsverket. 60 liter vatten pressas igenom varje filter som sedan skickas iväg för analys. Provtagningar kommer att ske varje vecka under september till november. Foto: Andreas Einarsson.