Härnösand först norr om Stockholm med fyrfackskärl

Matavfallsinsamling, förenklad sortering och kostnadsfritt lämnande av byggavfall för privatpersoner är några av alla nyheter till följd av styrelsens beslut om ny renhållningstaxa 2014. Styrelsen har även beslutat om nya priser för elnät, fjärrvärme och vatten.

Nu ska Härnösand bli bästa kommunen på återvinning och återbruk. En naturlig fortsättning i spåren av det lyckade samarbetet med Arbetslivsförvaltningen om Härnösands Kretsloppspark.


- HEMAB ska bli först i Norrland med flerfackskärl som medger sortering och hämtning av både matavfall och förpackningar vid villor och fritidshus, säger Peter Häggström affärsområdeschef Renhållning HEMAB. Flerfackskärl införs som valbart alternativ och är en del av flera viktiga miljöinsatser och framtidssatsningar.


Utökad service och därmed ännu bättre sortering är målet samt att bidra till det nationella målet för insamling av matavfall.


- Sedan tidigare har vi genom avtal med kommunen vidgat öppettiderna och servicen vid den nya anläggningen Härnösands Kretsloppspark, men nu ska ytterligare kliv tas mot ökad miljönytta och uthållighet genom exempelvis matavfallsinsamling och förberedelser för biogasproduktion, säger Ingemar Forzelius vd HEMAB.


I budgetarbetet har en genomgripande översyn av fastighetsrenhållningstaxan gjorts. Vissa avgifter har slopats utifrån önskemål från kunder, medan andra avgifter har anpassats.


- Bygg- och rivningsavfall blir kostnadsfritt att lämna för privatpersoner med bil och släp vid enstaka tillfällen, säger Peter Häggström. För möbler från bostäder förenklas hanteringen så det blir kostnadsfritt att lämna dessa oavsett om det är en privatperson eller näringsidkare som transporterar dessa.


Satsningen på renhållning ska ge eko är det tänkt. Styrelsens beslut innebär också en översyn av prissättningen i stort med en justering av fastighetsrenhållningstaxan.


- Med satsningen på Härnösands Kretsloppspark, matavfallsinsamling och utveckling av komposteringen och förarbeten till biogasproduktion samt slopad avgift för vissa avfallsslag väljer vi att justera fasta avgiften med 31 kronor per månad för privatpersoner i villa. Motsvarande avgiftsökning för lägenhetskunder blir 16 kronor per månad eller 50 öre per dag, säger Häggström.


Härnösand Kretsloppspark är redan i drift. Matavfallsinsamling som blir obligatoriskt för alla privatpersoner, företag och verksamheter i Härnösand införs åren 2014-2016 med start för villor och fritidshus med eget kärl våren 2014.


- Vi hoppas och tror att Härnösandsborna uppskattar och vill vara en del av de gemensamma framtidssatsningarna som Härnösand nu gör inom miljöområdet, säger Ingemar Forzelius.


Justering av priser för vatten, elnät och fjärrvärme:

Taxorna för vatten och avlopp samt fastighetsrenhållning behöver antas av Kommunfullmäktige innan de träder i kraft. Detta väntas kunna ske under hösten.


Den av styrelsen beslutade budgeten för 2014 siktar mot ett resultat före skatt på 16,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 7,5 procent (ägarens mål är 6 procent) och baseras på en omsättning på 300 miljoner kronor.


Vattentaxan justeras med i genomsnitt 3 procent, elnätavgifterna med i genomsnitt 1,5 procent och fjärrvärmepriserna med i genomsnitt 2 procent.


- Innan beslutet om budgeten och därmed nya priser för 2014 hade vi länets lägsta pris för fyra av åtta kategorier vi följer upp gentemot, säger Forzelius. Med de beslutade prisjusteringarna behåller vi samtliga placeringar.


- Vår hemsida kommer att uppdateras med priser och annan information inom en vecka cirka. Komplett information om hur matavfallsinsamlingen ska fungera dröjer däremot ytterligare en tid. Siktet är där inställt på november.